Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Zondag 3 februari 2019 – 4e Zondag door het jaar

1e Lezing: Jer. 1,4-5 . 17-19
2e Lezing: 1 Kor. 12,31 – 13,13
Evangelie:  Lc. 4,1 – 30

 

Hij ging midden tussen hen door

“Geen profeet wordt aanvaard in zijn eigen vaderstad.” De mensen van Nazareth verwachtten de wonderen die Hij, zoals zij gehoord hadden, ook in de omringende plaatsen verricht had. En inderdaad, er waren in de omtrek heel wat bijzondere dingen gebeurd: “Jezus trad op in hun synagoge en werd algemeen geprezen…. omdat woorden vol genade uit zijn mond vloeiden.”

Hier in Nazareth loopt het plotseling allemaal verkeerd af. De mensen prijzen Hem aanvankelijk om zijn uitspraken: “Allen betuigden Hem hun instemming en verbaasden zich dat woorden zo vol van genade uit zijn mond vloeiden.”

Wat doet het aanvankelijk enthousiasme verdwijnen? Jezus is gekomen om gevangenen uit hun kerker te bevrijden, aldus de profetie van Jesaja. Bevrijding, daar heeft iedereen oren naar, ook de mensen van Nazareth. Maar waarvan wil men bevrijd worden; van de Romeinse onderdrukking, een terroristisch regime, elementen dus die ons van buitenaf bedreigen?

Maar hoe zit het met de inwendige bedreiging, daar waar wij voor God staan? De voorbeelden uit het Oude Testament, de weduwe uit Sarepta en Naäman de Syriër hebben de bevrijdende kracht, waarover Jesaja spreekt, ondervonden. Het is de bevrijding die van God uitgaat. Het is de bevrijding die ons aanspreekt op ons hart. Christus spreekt ons uiteindelijk aan op het meest intieme niveau van het hart. Hij spreekt ons in Naam van God aan.

“Is dat niet de zoon van Jozef.” Bevrijding uit de hand van een onderdrukker, daar hebben wij op zich wel oren naar. Maar dat die bevrijding in feite begint in ons hart? Christus wordt voor menigeen onder ons te persoonlijk. Mag de zoon van een eenvoudige timmerman, een van de onzen zo persoonlijk aanspreken? En wat te denken van de Kerk, die toch zelf zondaars in haar schoot draagt!

Het evangelie eindigt aldus: “Jezus ging midden tussen hen door en vertrok.” Nogmaals: “Geen profeet wordt aanvaard in eigen vaderstad.” De keuze is aan ons. Wij kunnen aan de buitenkant blijven staan. Wij kunnen echter de woorden van Jezus ook toelaten in ons hart, omdat wij deze timmermanszoon durven belijden als de Redder van de wereld. Dan zullen wij Gods bevrijdend Woord in ons hart ervaren.