Adviesraden nemen afscheid van bisschop

De zevende priesterraad van het Bisdom Roermond heeft donderdag 2 november zijn laatste vergadering gehouden. Hierin werd onder meer stil gestaan bij het vertrek van bisschop Frans Wiertz. De priesterraad is een van de verplichte adviesraden die elk bisdom moet hebben. Op het moment dat een bisschop terugtreedt, eindigt ook de zittingstermijn van de raad.

Namens de leden van de priesterraad sprak emeritus-pastoor Jan Pieter Janssen de bisschop toe. Hij dankte Mgr. Wiertz voor de openheid en de ontspannen sfeer die er al die jaren in de priesterraad is geweest. “Er zijn in mijn herinnering geen zaken boven gekomen, die niet geagendeerd of besproken mochten worden,” aldus oud-pastoor Janssen. Hij dankte de bisschop ook voor het doorbreken van de polarisatie en voor het feit dat hij bij ieder onderwerp steeds prioriteit gaf aan een pastorale invalshoek en dat hij met de priesters de pastorale pijn deelde als er bijvoorbeeld een kerk gesloten moest worden.

De bisschop dankte voor de lovende woorden en gaf aan dat hij er altijd naar gestreefd heeft om de priesterraad een echte afspiegeling van het priestercollege in het bisdom te laten zijn. Tijdens de 24 jaar dat Mgr. Wiertz bisschop was, heeft hij vijf verschillende samenstellingen van de priesterraad meegemaakt. “In het begin was het steeds aftasten, maar naar verloop van tijd groeiden de leden naar elkaar toe.” De bisschop ging in zijn dankwoord verder in op een aantal onderwerpen die hij zijn ambtstermijn heel belangrijk heeft gevonden, zoals het einde van de polarisatie, de grotere aandacht voor diaconie en de ontwikkeling van volkskerk naar een missionaire kerk met hulp van priesters uit andere delen van de wereld.

Overige raden
Vorige week vond overigens een soortgelijke bijeenkomst plaats met de dekens van het bisdom, die toen ook voor de laatste keer met bisschop Wiertz vergaderden. In die bijeenkomst werd de bisschop toegesproken door de oudste deken van het bisdom mgr. Jos Schreurs van Schinnen. Hij sprak in soortgelijke lovende woorden over de bisschop als pastoor Janssen in de priesterraad. Op 20 november is de laatste vergadering van Mgr. Wiertz met de Diocesane Pastorale Raad van het bisdom. Ook deze wordt ontbonden. Als de nieuwe bisschop is aangetreden, worden ook een nieuwe priesterraad en een nieuwe DPR  gekozen.

     
     
     
     
     
Susteren-Echt