Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* verplicht veld

 

 

25 november: Laatste zondag door 't jaar

1e lezing: Dan.7,13‑14 
2e lezing: Apok.1,5‑8
Evangelie: Joh.18,33b‑37

 

Een ander soort koning

Wij denken bij het woord ‘koningschap’ aan het “koningschap van deze wereld” zoals Jezus dat noemt. Een koningschap van leiderschap, regeren, overheid. Aan paleizen, legers, gouden koetsen en tronen. Wellicht aan koningen die in het verleden geweld gebruikten tegen hun onderdanen, tol en belasting hieven of oorlogen begonnen ‘in naam van de koning’. Als Jezus dan met een doornenkroon voor landvoogd Pilatus staat, past dat eigenlijk niet in het beeld.

Het is jammer dat het beeld van het koningschap zo werelds gekleurd is. Want eigenlijk zou voor christenen het beeld van Jezus’ koningschap leidend moeten zijn in ons denken. De paar koningen die de Kerk heilig heeft verklaard, oefenden hun koningschap ook zo uit: dienstbaar aan het heil van de burgers. Een koningschap dat wordt uitgeoefend in naam van God zelf. Een nederig koningschap, heel goed beseffend dat het leiderschap hem is opgelegd om niet te heersen als de vorsten der wereld, maar offerbereid, zachtmoedig, biddend, dienstbaar, met oog voor de armen en het welzijn van allen.

Pas als we dat model van koningschap in ons denken hebben omgebogen, kunnen we ook een zuiverder beeld hebben van Christus als we Hem Koning van het heelal noemen. Jazeker, alles is voor eeuwig aan Hem onderworpen. “Hem zij de heerlijkheid en de macht in de eeuwen der eeuwen! Amen,” zegt de tweede lezing uit de Apocalyps. Maar tevens is Hij Degene “die ons liefheeft en die ons van de zonden heeft verlost door zijn bloed, die ons gemaakt heeft tot een koninkrijk van priesters voor zijn God en Vader.” Om die reden staat Jezus voor Pilatus als de gegeselde Koning, zonder legers en dienaren die voor Hem strijden. Om die reden is Hij de gekruisigde Koning, uit liefde voor ons, om ons te verlossen, zijn bloed te vergieten, zich te offeren in zachtmoedigheid. Wij zijn geen onderdanen meer, maar vrienden en leden geworden van zijn eigen Lichaam, zijn koninkrijk.

Bij die Koning zullen wij in eeuwigheid thuishoren. Onze onderwerping aan Hem is een zachte, liefdevolle onderwerping. Ons burgerschap van dat eeuwig Rijk is onze redding, een liefde die ons ver overstijgt. Ons aanzitten aan de maaltijd van de Koning is het mogen deelnemen aan het bruiloftsmaal van het Lam dat voor ons is geslacht. Ons vieren van de Eucharistie is een deelname daaraan en Christus, de Koning, viert deze heilige offermaaltijd voor en met ons. Aanbidden wij onze Koning bij de Communie met de woorden: “Hem zij de heerlijkheid en de macht in de eeuwen der eeuwen! Amen.”

 Illustratie: Wegkruis Christus Koning in Valkenburg-Emmaberg