Kaski-onderzoek: 'Vrijwel alle parochies hebben contact met scholen'

Bijna negentig procent van de parochies in Limburg heeft regelmatig contact met een basisschool. In de meeste gevallen gaat het om de voorbereiding op sacramenten als eerste communie en vormsel. Daarnaast organiseert ongeveer een derde van de parochies rond feesten als Kerstmis en Pasen samen met de school een viering. Dit betekent dat er aan de basis een goed contact bestaat tussen de kerk en het hoofdzakelijk katholieke onderwijs.

Dat blijkt uit een enquête die het Kaski in opdracht het bisdom Roermond heeft uitgevoerd. Het Kaski is een landelijk onderzoekscentrum voor religie en samenleving. Voor de enquête werden 290 parochies in Limburg aangeschreven. Daarvan heeft meer dan de helft de vragenlijst ingevuld, wat een zeer hoge respons is voor dit soort enquêtes.

Het bisdom had het Kaski gevraagd te onderzoeken wat er in Limburgse parochies gebeurt op het gebied van catechese en evangelisatie. Een kwart van de parochies blijkt met enige regelmaat lessen op plaatselijke basisschool te verzorgen. Meestal betreft het katholieke scholen, soms ook het openbaar onderwijs. De lessen worden in bijna alle gevallen gegeven voor de parochiepriester.

Uit de enquête blijkt verder dat negentig procent van de parochies in Limburg in parochieverband actief aan catechese doet. Dit betreft ook weer hoofdzakelijk de voorbereiding op sacramenten. Driekwart van de parochies organiseert doopvoorbereiding, zeventig procent zegt huwelijksvoorbereiding aan te bieden, zestig procent houdt ook buiten school voorbereidende bijeenkomsten voor de Eerste Communie en het vormsel. Doorlopende catechese en volwassenencatechese komen veel minder voor, slechts een op de vijf parochies houdt zich hiermee bezig.

Opvallend is ook dat veel parochies voor hun catecheselessen zelf ontwikkelde materialen gebruiken en maar beperkt gebruik maken van bestaande methodes. Overigens vindt veertig procent van de parochies dat ze méér aan catechese zouden moeten doen. Zestig procent geeft aan te weinig vrijwilligers hiervoor te hebben.

Ook op het gebied van jongerenpastoraat gebeurt er in parochies het een en ander, zo blijkt uit de enquête. In ongeveer een derde van de parochies bestaan groepen of zangkoren voor kinderen en jongeren. Wat betreft de bekendheid van activiteiten van het bisdom voor jongeren, geeft ongeveer de helft tot twee derde van de parochies aan de activiteiten te kennen, maar slechts een klein percentage neemt hier ook daadwerkelijk aan deel. Waarom dat zo is, is in de enquête niet gevraagd.

In het onderzoek is ook gekeken naar activiteiten van parochies voor ouders en jonge stellen. Meer dan zestig procent van de parochies zegt regelmatig gezinsmissen te organiseren. Bijna de helft van de parochies heeft ontmoetingen met ouders van communicanten.

Als antwoord op de vraag naar activiteiten op het gebied van evangelisatie, scoren vooral bedevaarten erg hoog. Van de ondervraagde parochies zegt vierenzestig procent bedevaarten erg belangrijk te vinden. Bijna de helft van de parochies noemt de openstelling van het kerkgebouw als een belangrijke evangeliserende activiteit. Opvallend is dat de inzet van social media ook erg hoog scoort als het om evangelisatie gaat (eenenveertig procent). Andere evangelisatie-activiteiten als vormingsavonden voor randkerkelijken of straatevangelisatie scoren nauwelijks onder Limburgse parochies.

Gevraagd naar de gewenste ondersteuning door het bisdom geeft ongeveer zestig procent van de parochies aan vooral behoefte te hebben aan hulp bij het organiseren van activiteiten voor jongeren, jonge ouders en gezinnen.

Lees ook het interview met bisschoppelijk gedelegeerde voor het katholiek onderwijs John Marx over dit onderzoek in Clavis

Download het volledige rapport

     
     
     
     
     
Susteren-Echt