Drie projecten Vastenactie nader belicht

Van Kadapa in de deelstaat Andhra Pradesh, India naar Kanayankavayal in de deelstaat Kerala, India, dat zijn bijna 800 kilometer. Hemelsbreed. Pak een autootje en je bent pakweg 14 uur aan het reizen. Met alle verschillen tussen beide plaatsen, zijn er ook overeenkomsten. In deze tijd van de Vastenactie is er één kenmerkende: vanuit beide plaatsen is een project ingediend bij de Missieburo Roermond. Die worden hier nader belicht. Én een project in Peru. Oftewel: aandacht voor de missie wereldwijd!

  Drie van de negen doelen die Missieburo tijdens Vastenactie ondersteunt
Inzetten op ‘girlpower’, bouw van een kerk en een tehuis


Kadapa

Het bisdom Kadapa is nog jong. Pas in 1976 opgericht. Sinds 2008 is mgr. Prasad Gallela - de vierde - bisschop van het diocees in het zuiden van Andhra Pradesh. 75.000 katholieken telt het. Zij worden bediend vanuit 350 missieposten en 53 parochies door 110 bisdom- en 35 reguliere priesters. 400 catechisten en 120 zusters ondersteunen hen. Ieder jaar groeit de kudde met zo’n 1000 gelovigen.

Een speerpunt in het katholieke leven is de ontwikkeling van sociaaleconomische projecten. Omdat die broodnodig zijn. Armoede mag dan ‘a fact of life’ zijn, de bisschop en zijn medewerkers weigeren te aanvaarden dat het ‘a way of life’ wordt. De nefaste gevolgen van geen scholing, geen werk bij met name de jongeren zijn hen een doorn in het oog. Dit gebrek aan ontwikkeling leidt tot de ontwikkeling van een hoge mate van criminaliteit en bandeloosheid.

De bevolking in dorpen heeft te lijden onder droogte. De ooit zo gebruikelijke moessonregens blijven uit. Het land levert weinig op. Oogsten mislukken. Vroeger waren er drie per jaar. Nu nog een. Als die al lukt… Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest maakt de productie duur. Te duur. Er is geen sprak meer van een goed evenwicht tussen kosten en baten. Daardoor dreigt het platteland te ontvolken. Bovendien: veel landbouwers behoren tot de laagste kaste in het India kastenstelsel. Het zijn seizoenarbeiders. Ze werken als een soort koelies, als loonslaven voor de rijken, die behoren tot de hogere kaste. Buiten het oogstseizoen is er geen werk voor de arme boeren. Zij worden uitgebuit door de rijken. Zijn in hun optiek niet veel meer waard dan honden…

Het bisdom stuurt mensen het veld in. Om te ondersteunen, om de boeren – die soms van de regering een stukje land in eigendom krijgen - te leren dat anders geboerd kan en moet worden. Maar ook om het leven van jonge, kwetsbare meisjes in de rurale omgeving op een hoger peil te brengen. Zij hebben een achterstandspositie op tal van gebieden. In heel wat gezinnen worden zij gezien als een last. Soms worden ze bij de geboorte zelfs om het leven gebracht. Als zij huwen moet een bruidsschat betaald worden. Ze huwen en baren – op 15-jarige leeftijd is geen uitzondering - vaak te vroeg. Het staat een goed familieleven in de weg. Daardoor kunnen ze ook geen economische bijdrage leveren binnen het gezin.

Daarom wordt er in de goede zin van het woord door het bisdom gewerkt aan ‘girlpower’. Door educatie, door scholing, door hen een vak te leren. Daar gaat het om in het ingediende project dit jaar. Zo’n 45 meisjes de mogelijkheid bieden om te worden opgeleid als bijvoorbeeld naaister. Het biedt de mogelijkheid om zelf een inkomen te vergaren. Het geeft hen eigenwaarde én de mogelijkheid om bij te dragen aan een beter gezinsinkomen. Aan het einde van het zes maanden durende lesprogramma – het omvat ook religieuze vorming – krijgen de jonge vrouwen ieder een naaimachine. Het kan hen een nieuw levensperspectief bieden.

Voor dit project wordt door het bisdom Kadapa een bijdrage gevraagd van 5769 euro!  

Kanjirapally

Mar Matthew Arackal is bisschop van het bisdom Kanjirapally. Ook een heel jong bisdom. Opgericht in 1977. Hij is de derde bisschop. Sinds 2000 bekleedt hij dit ambt. Zo’n kwart miljoen gelovigen van de Syro-Malabaarse ritus worden in zijn bisdom bediend door 230 bisdom- en 74 reguliere priesters, bijgestaan door een kleine 2000 zusters.

Er wordt gesteld dat de Syrisch Malabaarse kerk in de eerste eeuw werd gesticht door de apostel Thomas. De Syro Malabaarse kerk heeft altijd nauwe banden onderhouden met de christelijke gemeenschappen in Syrië. De liturgische taal is Syrisch en Malabaar is een andere naam voor Kerala, vandaar de naam “Syro Malabaars”. De band met Rome is nooit verbroken geweest, hoe dun het lijntje in voorbije eeuwen ook geweest mag zijn.

Het project in het bisdom Kanjrapally betreft de bouw van een kerk in de plaats Koinadu, Het leven in het hierboven beschreven Kadapa en in Koinadu kent vele overeenkomsten. Ook hier gaat het bij het werkzame deel van de bevolking om voornamelijk kleine boeren, seizoenarbeiders, dagloners. Ze zijn nooit zeker van een inkomen Ze zijn gemarginaliseerd en financieel is het een hele krachttoer om de eindjes aan elkaar vast te knopen. Het zijn wel overtuigde en actieve christenen in de parochie. Al wordt de laatste tijd meer en meer door groepen als de Pinksterbeweging geprobeerd, zo stelt het bisdom vast, om mensen ‘van het ware geloof’ los te weken…

Pastoraal worden de gelovigen van Koinadu bediend vanuit Kanayankavayal. Dat ligt op zeven kilometer afstand. In de moessontijd – die duurt 4 tot 5 maanden – is het lastig om die afstand te overbruggen en ter kerke te gaan. Daarom heeft het bisdom besloten om Koinadu tot een missiepost te maken, met het vooruitzicht op middellange termijn een zelfstandige parochie te worden. 60 families met zo’n 240 personen vormen de missiepost. Op dit moment wordt in een kleine hal eucharistie gevierd. Daar vinden ook andere liturgische plechtigheden plaats. Maar de bevolking groeit snel door immigratie. Dankzij verbeterde vervoersmogelijkheden is de toegankelijkheid van het heuvelachtige gebied sterk verbeterd.

Met het oog op de toekomst heeft het bisdom besloten om een kerk te bouwen voor de parochie in spe. Het ingediende project wordt als volgt omschreven: De bouw van de St. Antoniuskerk, in Koinadu, Kanayankavayal in het bisdom Kanjirapally, in het Idukki districct, Kerala. De voorgestelde bouwplaats bevindt zich op 10 kilometer afstand van de nationale snelweg NH 220. Het ligt dicht bij toeristische attracties als Panchalimed en Kanayankavayal. Kapelaan administrator van de parochie is Fr. Venmanthara James Vincent.”

Naar de mate van het hen mogelijke hebben de leden van de plaatselijke geloofsgemeenschap bijgedragen aan het project. Daarbij opgeteld een bijdrage van het bisdom, blijft er een tekort van 20.000 euro over. Daarvoor wordt onze hulp gevraagd. Met andere woorden. Missiewerk kan dus ook nu nog zijn het helpen bij het bouwen van een kerk!

Peru

Het Missie-Bureau van het Instituut van het Mensgeworden Woord (IVE) zoekt financiële ondersteuning voor een activiteit in Peru ten gunste van de arme en achtergestelde mensen, wier lot het zich heeft aangetrokken. Dan gaat het vooral om kinderen met een beperking en het verbeteren van hun voorzieningen in San Josè, Tiabaya District, Arequipa Regio. In hun projectaanvraag die meerdere jaren omvat schrijft het Missie-Bureau onder meer:

“De situatie is met name zeer ernstig in de Regio Arequipa, waar onze religieuze familie gevestigd is. Onze priesters hebben opgemerkt dat er een groot aantal kinderen lijdt onder vele soorten van beperkingen. De meesten van hen zijn getroffen door allerlei ziektes en leven in hun ouderlijk huis. Zij gaan niet naar school en kunnen niet spelen met hun leeftijdsgenoten. Op deze wijze missen ze de waardevolle gelegenheid om te voorzien in hun behoeften door de interactie met verschillende mensen, alsook de gelegenheid om zich te integreren in de maatschappij.”

"Onze missionarissen in Peru zijn zich bewust van deze urgente realiteit en zij hebben daarom het huis ‘San Anìbal de Francia’ opgericht voor kinderen met een beperking. Zij bieden een gratis 24/7 accommodatie en gezondheidszorg aan alle kinderen die komen uit de armste gebieden en dorpen van de regio. Hun activiteiten wordt ondersteund door het werk van de zusters van onze religieuze familie, die een ander huis opgericht hebben (‘San Josè Benito Cottolengo’) waarin ze onderdak bieden aan peuters met een beperking evenals aan moeders met een beperking en hun dochters. Sinds haar vestiging in 2010, heeft het huis ‘San Anìbal De Francia’ onderdak geboden aan 10 kinderen die getroffen waren door allerlei ziektes en aandoeningen, zoals autisme of een geboren afwijking aan de wervelkolom. Dankzij ons huis kunnen de kinderen naar de school voor speciale kinderen gaan, waarvan de leiding is toevertrouwd aan onze zusters. Tevens kunnen ze spelen met hun leeftijdsgenoten en wordt er continu voor hen gezorgd en worden ze getraind.

Onze dienstverlening is effectief omdat we kunnen rekenen op een stevig netwerk van gespecialiseerd personeel dat dagelijks vrijwillig klaar staat om onze jonge gasten te dienen.”

Tot slot het doel van de aanvraag: “Om de voordelen van het samenwerken met het Zustershuis nog meer te kunnen benutten, hebben we besloten om een stabieler gebouw te gaan bouwen dichtbij de school en op het terrein waar ons provinciaal huis is gevestigd. Dit terrein is gelegen in San José de Tiabaya, op 15 kilometer afstand van Arequipa, maar wel dichter bij de bergdorpen waar de arme mensen wonen die we ten dienste willen staan. Ook een tweede gebouw (“Modulo 2”) dat toegevoegd zal worden aan het eerste gebouw (“Modulo 1”) dat we reeds aan het bouwen zijn en dat bestemd is voor de accommodatie van tien kinderen. De twee gebouwen hebben verschillende functies. Als de werkzaamheden eenmaal afgerond zijn, vindt men de slaapzalen in Modulo 1 en de kantine, de keuken en de kamers voor therapie en de dagkliniek in Modulo 2. De totale kosten van het project zullen € 63.461,31 bedragen. Momenteel is onze prioriteit gelegen in het zoeken naar de financiële hulp om de keuken te bekostigen. Het bedrag dat we vragen is € 19.228, 59.“

Dit zijn drie van de negen projecten die vanuit het Missieburo tijdens de Vastenactie 2017 worden ondersteund. Toegegeven: er worden bedragen gevraagd door onze broeders en zusters in de missie die ieder van ons afzonderlijk zelden of nooit in handen zal hebben (gehad). Maar samen staan we sterk, nietwaar. Als ieder iets van ‘het mijne’ tot ‘het zijne’ kan maken, dan kan iets moois bereikt worden!

U kunt uw bijdrage overmaken naar:
IBAN: NL21 INGB 000 300 0046 Vastenaktie, Bisdom Roermond

(Artikel uit bisdomblad De Sleutel, maart 2017) 

  

     
     
     
     
     
Susteren-Echt