Nieuw bij Kairos: modules liturgie en diaconie

De catechistenopleiding Kairos wordt vanaf het komend studiejaar uitgebreid met twee nieuwe modules: een over diaconie en een over liturgie.'Omzien naar de ander' heet de module over diaconie met praktische tools voor vrijwilligerswerk. En ´Blijf dit doen om mij te gedenken´ is de titel van de module liturgie die mensen wil uitnodigen om in te gaan op Jezus' woord.

Omzien naar de ander
De aandacht voor zwakkeren en mensen die in moeilijke situaties verkeren, is een belangrijke taak voor de kerk. Parochies worden vaak geconfronteerd met sociale problemen: armoede, inloophuizen, vluchtelingen die in parochies komen wonen en het reguliere bezoeken van oudere of zieke parochianen. Door het teruglopend aantal priesters worden steeds vaker vrijwilligers ingezet voor deze taken.

De nieuwe module diaconie van Kairos is bedoeld om vrijwilligers hiervoor toe te rusten. “De bedoeling is om een professionele en deskundige basis aan vrijwilligers aan te bieden,” zegt Hub Vossen van de Dienst Kerk en Samenleving van het bisdom. “Deze basis vormt de basis en achtergrond om als vrijwilliger op tal van terreinen in de diaconie of voor kerk en samenleving actief te zijn.”

In de module wordt een afgewogen combinatie van theorie en praktijk aangeboden. Zo wordt in enkele bijeenkomsten stilgestaan bij de hedendaagse ontwikkelingen in de samenleving en binnen het pastoraat. Ook wordt er aandacht besteed aan het Katholiek Sociaal Denken en stil gestaan bij hedendaagse sociaal-ethische vraagstukken. De module bestaat uit zeventien dagdelen.

Blijf dit doen om mij te gedenken
De andere nieuwe module van Kairos gaat over liturgie. De cursus is met name bedoeld om kosters, lectoren, acolieten en kerkzangers - maar ook alle andere geïnteresseerden - de kans te geven zich te verdiepen in hoe de kerk liturgie viert en de achtergronden daarvan. Het gaat om vier verschillende modules: acoliet, koster, cantor en lector.

Voor deze modules staan ongeveer vijf studiedagen ingeroosterd. Voor de module lector zijn dat er tien. Een aantal lessen worden voor de deelnemers aan de verschillende modules gezamenlijk gegeven. Het gaat dan bijvoorbeeld om inleidingen op liturgie en liturgisch jaar, alsook spiritualiteit en algemene geloofsverdieping. Daarnaast zijn er apart bijeenkomsten om de afzonderlijke aspecten van het specifieke dienstwerk naar voren te laten komen.

Overigens is het ook mogelijk langs deze weg (na overleg) in aanmerking te komen voor een aanstelling tot Buitengewoon Bedienaar van de Eucharistie. Voor elke module geldt dat geprobeerd wordt de deelnemers toe te rusten met voldoende bagage om hun dienstwerk in de parochies met meer voldoening trouw te kunnen vervullen!

Download flyers

     
     
     
     
     
Susteren-Echt