Open brief met aanbevelingen om Limburg socialer te maken

Een aantal maatschappelijke organisaties  - waaronder de kerk - hebben een open brief geschreven om de kloof tussen arm en rijk in Limburg te overbruggen. De ‘Brief aan de Limburgse samenleving’ is vanmorgen aangeboden aan gouverneur Theo Bovens van de provincie en aan vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties en aan de hoofdaalmoezenier van Sociale Werken, pater Wim van Meijgaarden.

De brief met ’10 Aanbevelingen om nader werk te maken van Limburg’ is een resultaat van een Euregionale studiedag die vorig jaar op 17 november in Klooster Wittem plaatsvond, onder het motto: ‘De kloof en het licht dat er doorheen schijnt’. Zo’n honderd vertegenwoordigers van sociale en maatschappelijke organisatie spraken toen over de toekomst van Limburg, met name op het gebied van armoedebestrijding en eenzaamheid.

Uit de boot
“We moeten zeker erkennen dat het momenteel economisch goed gaat met Limburg,” zegt Hub Vossen van de Dienst Kerk en Samenleving van het bisdom Roermond. “Maar we zien ook dat mensen buiten die maatschappelijke boot vallen. Daarbij gaat het ook om mensen die door omstandigheden plotseling aan de kant komen te staan. In buurt-/straat- en inloophuispastoraat komen we deze groepen steeds vaker tegen. Volgens Vossen werden deze groepen ook al benoemd in de notitie ‘Limburg waar het bloeit, waar het kraakt’, die de provincie vorig jaar juni publiceerde en waar deze open brief een vervolg op wil zijn.

“We constateren dat het economisch denken, de individualisering van de samenleving mede debet zijn aan deze ontwikkelingen,” legt Vossen uit. “Op 17 november stelden we ook dat het Rijnlands denken weer terug moet komen. Dat we weg moeten van Angelsaksische denkmodel, dat zich jammer genoeg ook in Nederland steeds sterker geworteld heeft in ons politiek, sociaal en economisch denken.” Vossen denkt dat de Euregio, waar Limburg midden in ligt, bij uitstek geschikt is om nieuwe stappen op het gebied van sociale denken te zetten. Hij spreekt daarom van een ‘Maaslands-model’.

Maaslands model
Vossen:  “Dat is een samenleving waar we voorbij zijn aan individualisme, voorbij aan het economische denken. Maar waar we samen – hand in hand – de schouders zetten onder de sociaal-maatschappelijke vragen die in de samenleving spelen. Waar de begrippen die ooit in het katholiek sociaal denken centraal stonden – solidariteit, subsidiariteit, menselijke waardigheid en bonum commune – weer opnieuw ingevuld worden en betekenis krijgen. We mogen onze nek uitsteken. Van ons laten horen, omdat we geloven in een samenleving waar ieder mens telt, waar ieder mens mag zijn, waar niemand buiten gesloten wordt om zijn afkomst, zijn huidskleur, zijn religieuze achtergrond, zijn seksuele geaardheid. Waar ieder mens in tel is! Laten we dat gedachtengoed vanaf vandaag gewoon het Maaslands-denken noemen!”

In het nieuwe netwerk dat vorig jaar november is ontstaan en zich ‘Wittemer Beraad’ noemt, zijn ook Klooster Wittem en de Adviesraad Limburgse Oud-Mijnwerkers betrokken. Namens het bisdom is de Dienst Kerk en Samenleving een van de initiatiefnemers. Samen willen zij het begrip solidariteit opnieuw op de kaart zetten. Het is de bedoeling om de aanbevelingen uit de brief binnenkort in concrete actiepunten om te zetten.

Download de Open Brief aan Limburg >>>

     
     
     
     
     
Susteren-Echt