Priester Piet Veugelers overleden

Op 19 mei overleed in Maastricht de priester Piet Veugelers. 

Hij werd op 1 april 1930 te Roermond geboren. Op 26 maart 1955 ontving hij in Roermond zijn priesterwijding. Vervolgens werd hij kapelaan van de H. Drievuldigheidparochie te Heerlen. In 1959 kreeg hij een studieopdracht aan de Katholieke Universiteit te Leuven en in 1962 promoveerde hij tot doctor in de theologie. Vervolgens werd hij leraar aan de bisschoppelijke Kweekschool (later Pedagogische Academie) en aalmoezenier van het Open Gesticht 'Te Roer', beide in Roermond. In 1976 kreeg hij eervol ontslag als leraar en werd hij directeur van de Pedagogische Academie (later katholieke PABO) te Maastricht, tot hij er in 1988 afscheid nam. Hij werd toen adviseurvan het College van Bestuur van de Rijkshogeschool te Maastricht. In 2015 beëindigde hij zijn functie als aalmoezenier van ‘Te Roer’. De begrafenis vindt in besloten familiekring plaats.

     
     
     
     
     
Susteren-Echt