Romereis: Nederlandse dag met paus Franciscus

De Nederlandse dag in Rome begon dinsdag 15 november al vroeg. Zo rond de klok van half acht moesten de pelgrims zich verzamelen bij de Engelenburcht aan het begin van de beroemde Via della Conciliazione, die naar het Vaticaan leidt. Via een speciaal traject trokken ruim tweeduizend Nederlanders naar de Sint-Pieter.  

Daar wachtte weer de inmiddels gebruikelijk veiligheidscheck. Het was even spannen of de Limburgse schutters met hun vaandels naar binnen mochten, maar uiteindelijk kwam de toestemming dat ook zij in vol ornaat de Sint-Pieter mochten binnenschrijden. Alle pelgrims betraden de basiliek via de Heilige Deur als onderdeel van de pelgrimstocht in dit Heilig Jaar van de Barmhartigheid. In de Sint-Pieter droeg kardinaal Eijk samen met bijna alle Nederlandse bisschoppen en tientallen priesters en diakens een eucharistieviering op.

Aan het einde van de mis werd aan de nervositeit van de bewaking duidelijk dat er iets bijzonders ging gebeuren. Vanuit een zijpad kwam onder luid applaus paus Franciscus binnenwandelen. De Limburgse schutters hadden hun vaandels speciaal voor hem uitgelegd. De oude traditie zegt namelijk dat alleen de koning en de paus er overheen mogen lopen. “Maar ze zijn zo mooi, het is zonde om eroverheen te lopen,” zo zei hij letterlijk. Wel bekeek hij geruime wat er op de vaandels stond en zegende hij ze.

Toen de paus op het priesterkoor plaats had genomen sprak kardinaal Eijk hem namens de Nederlandse bisschoppenconferentie toe. Hij memoreerde onder andere de activiteiten van de kerk in Nederland voor de opvang van vluchtelingen. De paus antwoordde met een kort toespraakje. Aan de Maastrichtse priester Eugène Dassen viel de eer te beurt om de paus bij binnenkomst te begeleiden. Ook las hij de Nederlandse tekst van de toespraak van de paus voor.

Bekijk het uitgebreide foto-album >>

Toespraak paus
Hieronder de volledige tekst van de toespraak van de paus Franciscus tot de Nederlandse pelgrims in Rome.

"Dierbare broeders en zusters,
 
Het is mij een grote vreugde u hier in de Sint Pietersbasiliek te mogen begroeten, bij gelegenheid van de “Nederlandse Dag” in het Jubeljaar van de Barmhartigheid. Het is goed dat u hier samen gekomen bent, in een gezamenlijke bedevaart naar Rome, met herders en gelovigen uit alle Nederlandse bisdommen. Op deze manier geeft u uiting aan het leven en de gemeenschap van de kerk in Nederland en aan haar eenheid met de Opvolger van Petrus.
 
Het Heilig Jaar brengt ons tot een nog hechtere band met Jezus Christus, die het gezicht is van de barmhartigheid van de Vader. Het is onmogelijk dit grote mysterie van Gods liefde ooit volledig te doorgronden! Het is de bron van ons heil: heel de wereld, ieder van ons heeft de goddelijke barmhartigheid nodig. Zij is het die ons redt, die ons leven geeft, die ons herschept tot ware zonen en dochters van God. En deze heilbrengende goedheid van God is op een bijzondere manier te ervaren in het sacrament van Boete en Verzoening. De Biecht is de plek waar we het geschenk van Gods vergeving en barmhartigheid ontvangen. Het is daar dat de omvorming van ieder van ons begint, alsook de hervorming van het leven van de Kerk.
 
Ik moedig u daarom aan om uw hart te openen en u te laten vormen door Gods barmhartigheid. Zo zult ook u op uw beurt werktuigen van barmhartigheid worden. Eenmaal omhelsd door de barmhartige Vader die ons altijd zijn vergeving schenkt, zult u in staat zijn om van zijn liefde te getuigen in het leven van alledag. De mannen en vrouwen van vandaag dorsten naar God, ze dorsten naar zijn goedheid en liefde. En ook u, als “kanalen” van barmhartigheid, kunt helpen deze dorst te lessen. Er zijn zoveel mensen die u kunt helpen Christus opnieuw te ontdekken, de Redder en Verlosser van de mensheid! Als missionaire leerlingen van Jezus kunt u de samenleving “bevloeien” met de verkondiging van het Evangelie en met uw liefde voor de naaste, vooral jegens de allerarmsten en de mensen die niemand anders hebben dan zichzelf. 
 
Ik vertrouw u allen en heel de kerk in Nederland toe aan de moederlijke schutse van de Heilige Maria, Moeder van Barmhartigheid, en schenk u van harte mijn zegen. En alstublieft, bidt u ook voor mij."
 
Franciscus
 
 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt