Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Zondag 9 juni Hoogfeest van Pinksteren

1e lezing: Hand.2,1-11 
2e lezing: 1 Kor.12,3b 7.12-13 of: Rom. 8,8 17 
Evangelie: Joh.20,19-23 of: Joh.14,15-16.23b-26

 

De Heilige Geest herinnert ons aan Jezus

Paus Franciscus heeft aan het begin van zijn pontificaat in een homilie een aantal mooie beschrijvingen gegeven van de heilige Geest. De heilige Geest is “God actief”, “God werkzaam in ons” en “God die ons helpt om ons te herinneren”. Het is Jezus zelf die dit laatste ook aan zijn leerlingen voorafgaande aan het Pinksterfeest uitlegt, wanneer Hij zegt: “De heilige Geest is de Helper die God zal sturen in mijn Naam; Deze zal u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.” Dit in herinnering brengen is volgens paus Franciscus heel belangrijk en wezenlijk voor ons katholieke geloof. Het tegenovergestelde – het loslaten van de herinnering en de band met de geschiedenis – is een heel gevaarlijke weg. Een christen zonder geheugen of herinnering in zijn geloofsleven is geen echte christen. Hij of zij is een gevangene van de omstandigheden, een gevangene van het moment. Het is de heilige Geest die ons leert om in de geschiedenis binnen te treden. Dat wil zeggen om met historisch besef te leven. Wij staan als gelovigen in een traditie van geloofsbeleving, zowel in verbondenheid met de kerkgemeenschap, alsook persoonlijk in ons eigen leven.

De herinnering aan het geloof en wat het geloof voor ons betekent, doet ons standvastig en vol vertrouwen in het leven staan. Het maakt ons los van de waan van de dag, van een leven van incident naar incident, van wat zich toevallig maar voordoet, maar geeft richting aan het leven. Het geeft ook evenwichtigheid. Dit geloofsbesef, dit historisch bewustzijn helpt ons om ons leven, onze eigen levensgeschiedenis voor Jezus te brengen en die ook in verband met zijn verlossing en zijn liefde te brengen.

Daarnaast haalde paus Franciscus aan, dat het belangrijk is om onze eigen moeilijkheden en noden te blijven herinneren, maar ook dat wat ons slaaf maakt door eraan vast te blijven zitten en tegelijkertijd om ons te herinneren hoe de liefde van God ons ervan kan bevrijden. Hiermee bedoelt hij, dat wij ons leven met al zijn ups en downs, met al zijn successen en mislukkingen voor God mogen brengen en er zijn zegen en liefde over mogen vragen. En dat wij ons ook moeten herinneren hoe Hij ons in het verleden heeft geholpen, zodat we er kracht en vertrouwen uit putten voor het nu en voor de toekomst.

Mogen wij nooit vergeten om te bidden om de gave van de heilige Geest, dat Hij ons in herinnering roept al wat Jezus gezegd heeft. Niet alleen wat in de Bijbel staat en in het evangelie. Maar ook wat wij in ons leven persoonlijk ervaren hebben, waar God tot ons heeft gesproken. Zo mogen wij nooit vergeten hoe God ons zijn liefde schonk en waar wij gelukkig waren; hoe God ons zijn kracht schonk, zodat wij verder konden gaan; hoe God ons heeft vergeven, zodat wij konden opstaan en opnieuw mochten beginnen. Moge de heilige Geest ons herinnering, kracht, hoop en leven schenken van Godswege.