Social Media

Zondag 7 juli 2024 – 14e Zondag door het jaar

Geplaatst op: 03-06-2024

1e lezing: Ez.2,2-5  
2e lezing: 2 Kor.12,7-10
Evangelie: Mc.6,1-6  

   

Hij heeft de naam…

Wij mensen hebben allemaal een naam en de meesten van ons zijn zuinig op die naam. Het foutief noemen van de naam wordt door de meesten van ons direct gecorrigeerd. Een naam maakt een mens bekend. Vroeger was het heel gewoon een naam aan de eigenlijke naam toe te voegen: ‘Dat is Jan van Mien en Klaas.’ In de tijd van Jezus was dat zelfs gebruik. Een familienaam ontbrak namelijk en daarom werd men verder omschreven en aangeduid met de namen van bijvoorbeeld vader en grootvader.

Een naam maakt ons bekend. Des te beter je iemand kent, des te meer inhoud krijgt een naam. Dat merken wij vandaag heel duidelijk in het evangelie "Is dat niet de timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jakobus en Jozef en Judas en Simon?" Voor de mensen van Nazareth is Jezus meer dan een man met een naam. Hij is bij hen opgegroeid. Zij zijn samen met Hem opgegroeid. Bovendien kennen zij zijn familieleden.

Wij mensen hebben allemaal een naam en zijn daardoor gekend. Dat gekend zijn, is niet altijd positief. Om die reden kiezen steeds meer mensen voor een leven in de anonimiteit. Gekend zijn is dus niet altijd positief: ‘Hij heeft de naam....’ Dat is een bekend gezegde. Hij heeft de naam... en of die naam altijd in overeenstemming is met de waarheid is de vraag. Zo kunnen mensen getekend zijn door een naam, die zij hebben opgelopen door een ongelukkig incident of een in het oog springend voorval.

Hij heeft de naam... in deze zin werkt een naam verlammend en zijn wij ondanks onze naam niet langer gekend. Dat is het probleem waarover het gaat in het evangelie van vandaag. Jezus is aan zijn openbaar optreden begonnen: "Bekeert u, want het Rijk der Hemelen is nabij; bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap." Met deze woorden begon Jezus zijn zending. Het was een zending die gepaard ging met wonderlijke tekenen, zodat menigeen zich afvroeg: "Wat betekent dat toch? Een nieuwe leer met gezag.” En na de genezing van een lamme zeiden de mensen: "Zoiets hebben wij nog niet gehoord."

Het zal niet lang meer duren of mensen beginnen in Jezus de Messias te herkennen. En met deze roem, als de verwachte Messias komt Jezus naar zijn vaderstad Nazareth. Het is de stad waar hij opgevoed is, Hij is er gekend. En nu wordt juist dat gekend zijn, ‘Hij heeft de naam’... tot struikelblok. Zo vergaat het Christus' Kerk ook in onze tijd: de vorige paus had de naam... dat hij oud was en vastgeroest. "Is dat niet de timmerman, de zoon van Maria… en zij namen er aanstoot aan.”

Jezus is gekend, maar niet onder de naam die zijn zending aangeeft: "Gij moet hem Jezus noemen, want Hij zal velen redden uit hun zonden." De mensen van Nazareth willen niet gered worden. Tenminste niet door een die gekend is. Hij heeft de naam... dat Hij slechts de zoon van Maria is. Het thema van deze zondag mag daarom gerust heten: Is Jezus werkelijk door ons gekend? Mag Hij degene zijn die door God gezonden werd? Maria mocht als eerste het Godskind ontvangen. Maar zij mocht Hem geen naam geven naar keuze. Het is God die aan haar Zoon de naam geeft. Jezus is vooral door God gekend: "Gij moet het kind Jezus noemen, want Hij zal velen redden uit hun zonden."

Het zal voor Maria niet eenvoudig geweest zijn trouw te blijven aan de naam door de engel aan het kind gegeven. Met gelovige overgave heeft zij meer en meer het kind laten zijn wat het is: de Messias, de Redder van de wereld. Het evangelie van vandaag nodigt ons uit Maria daarin na te volgen. Dat wij zorgvuldig omgaan met iemands naam om zo een ander echt te kennen. Dat wij zorgvuldig omgaan met de naam van Jezus en met hen die in naam van Jezus gezonden zijn.

Uiteindelijk worden wij vandaag uitgedaagd om te geloven dat het inderdaad God is die aan Jezus zijn naam gegeven heeft. Hij heeft inderdaad de naam… dat Hij Gods Zoon is. "Hij kon in die streek geen enkel wonder doen". Een Kerkgemeenschap wordt onvruchtbaar wanneer zij niet langer eerbiedig en vol geloof de naam van Jezus uitspreekt. Dat wij de naam mogen hebben gelovige volgelingen te zijn van Hem die werkelijk gekomen is als Redder van de wereld.

Tekst: Bezinning op het Woord, inleidende teksten bij de dagelijkse liturgie