AVG

Geplaatst op: 30-11--0001

R.-K Kerk in Nederland en de AVG

 

 

De parochie en de AVG

 

In mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming – kortweg AVG – van kracht geworden. Dit is een nieuwe wet die in landen van de Europese Unie de privacy van burgers beter wil beschermen. Deze wet heeft ook gevolgen voor de kerk en vraagt om enkele maatregelen van parochies. Via onderstaande links leest u meer hierover.

 

Privacyverklaring voor het Bisdom Roermond en verbonden kerkelijke instellingen  

 

Het Bisdom Roermond en zijn verbonden kerkelijke instellingen verwerken persoonsgegeven voor verschillende doeleinden. Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dat doen, en welke rol wij hierin hebben. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30 mei 2018.

 

Voor vragen over gegevensbescherming kunt u terecht bij:

Secretariaat Bisdom Roermond
Postbus 470
6041 CL  Roermond
T: 0475-386740
E: Stuur e-mail
I: www.bisdom-roermond.nl 

 

Doeleinden van verwerking 

Het Bisdom Roermond en zijn verbonden kerkelijke instellingen verzamelen en verwerken persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • Om te kunnen voldoen aan de administratieve verplichtingen die door het kerkelijk en burgerlijk recht worden gesteld ten aanzien van het bestuur van het bisdom Roermond;
 • Om een doelmatige administratieve organisatie van het bisdom Roermond en de diocesane archivering te verzekeren;
 • Om daardoor te kunnen bijdragen aan de heiligings- verkondigings- en bestuursopdracht van het bisdom Roermond, zijn dekenaten, parochies, verbonden kerkelijke rechtspersonen;
 • Om evenementen en activiteiten te kunnen organiseren die eraan bijdragen om bovenstaande doelstellingen mogelijk te maken;
 • Om facturaties en incasso’s af te handelen en te kunnen voldoen aan de wettelijke (fiscale) bewaarplicht;
 • Om mailings, nieuwsbrieven en promotiemateriaal te kunnen versturen ten einde bovenstaande doelstellingen mogelijk te kunnen maken; 
 • Ten dienste van historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

 

Gerechtvaardigde belangen

De gerechtvaardigde belangen op basis waarvan het Bisdom Roermond en de daarmee verbonden kerkelijke instellingen persoonsgegevens verwerken, zijn:

 • een doelmatige organisatie van de rooms-katholieke kerkelijke gemeenschap in het Bisdom Roermond;
 • het onderhouden van contact met leden, bestuursleden en functionarissen binnen en buiten de Rooms-Katholieke Kerk;
 • het voeren van correspondentie;
 • het uitvoeren van de kerkelijke opdracht van het Bisdom Roermond/de Bisschop van Roermond.

 

Verstrekking aan derden

Het Bisdom Roermond en de daarmee verbonden kerkelijke instellingen delen persoonsgegevens met derden die namens hen diensten uitvoeren, bijvoorbeeld:

 • Kerkelijke instellingen binnen de Rooms-Katholieke Kerkprovincie in Nederland;
 • Bedrijven die zorg dragen voor het hosten, onderhouden en functioneren van de websites van het bisdom Roermond en verbonden kerkelijke instellingen, alsmede bedrijven die zorgdragen voor het interne systeembeheer van het bisdomkantoor;
 • Bedrijven die zorg dragen voor het drukken en fysiek of digitaal verspreiden van bisdompublicaties;
 • Onderzoeksinstellingen die in hun opdracht (wiens opdracht is bedoeld?) onderzoek verrichten voor wetenschappelijke, historische of statistische doeleinden;
 • Ter uitvoering van wettelijke voorschriften.

 

Deze derden zijn niet bevoegd om de met hen gedeelde informatie te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn aangeleverd.

 

Bewaartermijn: 

Persoonsgegevens worden bewaard, zolang dit functioneel is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

 

Inzage, rectificatie of verwijderen van uw gegevens 

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek
toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Behoudens gewichtige redenen zal het Bisdom Roermond een verzoek tot wijziging of verwijdering altijd honoreren. U kunt een dergelijk verzoek aan ons richten via de contactgegevens die in deze privacyverklaring zijn opgenomen. 

 

U heeft recht op:

 • inzage, wissen, aanvulling en rectificatie van uw persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan voor zover dit niet strijdig is met  de gerechtvaardigde belangen van het bisdom en de daaraan verbonden kerkelijke instellingen. (zie: www.bisdom-roermond.nl/avg) Regels uit het kerkelijk recht kunnen zich tegen voornoemde rechten verzetten.
 • bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. In dat geval dient uw bezwaar tegen verwerking afgewogen te worden tegen de belangen van het Bisdom Roermond bij de verwerking.

 

Klachtrecht 

Indien u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u ons uw klacht toesturen. Wij zullen zo snel mogelijk reageren op uw klacht en er alles aan doen om deze zo adequaat mogelijk te behandelen.

U kunt eventueel ook een klacht indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming, de Autoriteit Persoonsgegevens of de rechter. Zie voor aanvullende informatie desgewenst ook het Privacyreglement van het Bisdom Roermond

 

Beveiliging 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking.


Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op onze website. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

  

Mocht u na het lezen van onze privacyverklaring vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact op. 

Bekijk landelijke website r.-k kerkprovincie met informatie over de AVG