Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Zondag 18 oktober 2020 – 29e zondag door het jaar (Wereldmissiedag)

1e lezing: Jes.45,1.4-6
2e lezing: 1 Tess.1,1-5b
Evangelie: Mt.22,15-21  

 

Niet geld, maar Gods liefde is de norm

Moderne mensen gaan kritisch met elkaar om. Mensen op vooruitgeschoven posten kunnen soms zware kritiek te verduren krijgen. Niet iedereen kan kritiek verdragen, ook al is die kritiek terecht. De reactie is dan steeds: “Dat zal ik je betaald zetten.” Afrekeningen vinden blijkbaar niet alleen in het criminele circuit plaats. De politiek kan er ook wat van. En eigenlijk overal waar mensen samen zijn,  ontstaan dezelfde conflicten van wraakneming: “Je komt me nog wel tegen. Ik zal het je betaald zetten. Wacht maar.”

Zo hadden ook de Joodse leiders goed begrepen, dat Jezus hen regelmatig een spiegel voorhield om hun eigengereidheid te ontmaskeren. Maar door Jezus wilden ze zich de les niet laten lezen. Vandaag is het zover en spannen ze Jezus een val. Met listigheid leggen ze aan Jezus een gevoelig en kunstig bedacht dilemma voor. Om Jezus argeloos te maken, willen ze Hem vleien. “Meester, wij weten dat Gij oprecht zijt en de weg van God in oprechtheid leert; Gij stoort U aan niemand, want Gij ziet de mensen niet naar de ogen.” Maar als de vos de passie preekt, moet de boer op zijn kippen passen. Zo ook hier: Zeg ons daarom: “Wat dunkt U, is het geoorloofd belasting te betalen aan de keizer of niet?” Ja of neen. Een vraag, zo slinks gesteld, dat welk antwoord Jezus ook geeft, Hij in de val zit. Maar het spelletje mislukt.  

Belasting betalen aan de keizer? "Ach wat", zegt Jezus, "geef toch aan de keizer wat van hem is. God zit wel op iets anders dan op geld te wachten!" God is daarentegen de God van levende mensen, van mensen met een warm kloppend hart. Wij zijn mensen die de beeldenaar van God in ons hart dragen. God verwacht van ons geen reactie met geld maar met het hart, dat wij in Hem geloven en onze naaste beminnen.

De apostel Paulus verwoordt het heel kernachtig: “Wij zeggen God dank voor u allen, telkens wanneer wij de naam van mensen noemen in onze gebeden. Onophoudelijk gedenken wij voor het aanschijn van God, onze Vader, uw werkdadig geloof, uw onvermoeibare liefde en uw standvastige hoop op onze Heer Jezus Christus.”

Op deze missiezondag willen wij dat de blijde boodschap van Jezus wereldwijd wordt verspreid, dat alle mensen op aarde mensen van God zijn. Daarmee blijven zij een bijzondere waarde behouden en worden ze niet aan geld ondergeschikt gemaakt. Niet het geld mag de wereld overheersen, maar Gods liefde moet de norm zijn, waardoor deze wereld wordt tot koninkrijk Gods. Wij hebben als christenen de opdracht om mee te werken aan de vestiging van Gods Koninkrijk op aarde. Daarvan zijn we ons op deze zondag zeer bewust.

Tekst: Bezinning op het Woord, inleidende teksten bij de dagelijkse liturgie

Illustratie: Schilderij De Cijnspenning (olieverf op hout) van Titiaan Vecellio uit 1516. Het schilderij bevindt zich in Dresden.