Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Zondag 14 maart 2021 – 4e Zondag van de Veertigdagentijd Zondag Laetare

1e lezing: 2 Kron.36,14-16.19-23  
2e lezing: Ef.2,4-10  
Evangelie: Joh.3,14-21  

 

Het kruis, teken van overwinning

De wereld kent heel wat zege -of overwinningstekenen. Denken wij maar aan het V-teken dat een bekend overwinningsteken werd aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Wij Nederlanders kennen ook een overwinningsteken of beter gezegd een overwinningskleur: oranje! Is een internationaal voetbaal toernooi in zicht: overal duikt de kleur oranje op.

De Kerk kent ook haar zegeteken: het kruisbeeld. Op zich kan dat een beetje vreemd overkomen. Kinderen vragen bijvoorbeeld keer op keer, waarom Goede Vrijdag niet ‘slechte vrijdag’ heet? En inderdaad, de kruisdood van Jezus is louter menselijk gezien een dieptepunt in onze geschiedenis. Jezus werd onschuldig, vanwege afgunst en jalousie en niet te vergeten door de zwakheid van Pilatus gedood. En wat voor een dood. De kruisdood mocht alleen worden opgelegd aan slaven en – in de ogen van de Romeinen – ander minderwaardig volk. Zo mocht een Romeins staatsburger nooit deze straf opgelegd krijgen. Om die reden werd Petrus wel gekruisigd maar Paulus – vanwege zijn Romeins staatsburgerschap – onthoofd.

De Kerk hanteert het kruis echter als zegeteken. Zij siert haar kerken en kapellen met het kruisteken, omdat zij trots is op Hem, die voor ons deze smartelijke dood wilde ondergaan. De Kerk roemt met de apostel Paulus op de kruisdood van Christus. En zij doet dat in navolging van Jezus zelf. Jezus beschrijft immers zijn smartelijke kruisdood vandaag als een verheffing: "De Mensenzoon moet omhoog geheven worden zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn...". De bronzen slang werd op Gods bevel door Mozes vervaardigd, toen het volk op haar tocht door de woestijn bedreigd werd door giftige slangen: "Ieder", zo vertelt het verhaal, "die opzag naar de bronzen slang bleef in leven." Het zal u duidelijk zijn, dat het volk geloofde in de kracht van die bronzen slang.

Zouden wij vandaag bij onheil nog gehoor durven geven aan een dergelijke bijna kinderlijke oproep tot geloof, al kwam deze oproep van een mens met het gezag van Mozes? Het evangelie stelt immers dezelfde voorwaarde aan hen die het kruisbeeld willen ervaren als zegeteken. Er staat daar: "...opdat eenieder die gelooft in Hem eeuwig leven zal hebben".

De kleur oranje is overal in de wereld een gewone kleur zoals alle andere. Voor de supporter echter, die in de kracht van 'Oranje' gelooft, is deze kleur tot een zegeteken geworden. Zo is het ook met ons als gelovigen. Paulus formuleert het als volgt: "Wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot en voor heidenen een dwaasheid...". En inderdaad zien wij die kruisdood als dwaasheid, of heeft het christelijk zegeteken een wending gegeven aan ons leven? Raakt het ons, dat God uit liefde tot de wereld zijn eigen Zoon niet gespaard heeft? Voor hen die geloven, zegt Paulus verder, betekent de gekruisigde Gods wijsheid en kracht. “God is liefde”, zegt de apostel Johannes.

Het mag ons dan ook niet bevreemden, dat deze goddelijke liefde de sleutel is om Jezus' kruisdood tot het kernpunt en zegeteken van jouw leven te maken. Zij die doorgedrongen zijn van het geheim van Jezus' dood, kennen het kruisteken als zegeteken in voor- maar ook in tegenspoed. De Veertigdagentijd wil dat in ons leven bevorderen. Stil worden om te zien hoe groot de hoop is, waartoe God ons in de kruisdood van Jezus Christus geroepen heeft.

Tekst: Bezinning op het Woord, inleidende teksten bij de dagelijkse liturgie