Social Media

Bisschop Smeets schrijft Beleidsbrief 2020

Geplaatst op: 15-10-2020

Bisschop Harrie Smeets heeft een Beleidsbrief 2020 voor alle kerkbesturen en pastoraal verantwoordelijken in het bisdom Roermond geschreven. In de brief gaat de bisschop in op de toekomst van de parochies in Limburg als missionaire geloofsgemeenschappen. Ook maakt hij een aantal nieuwe afspraken bekend in het kader van het benoemingenbeleid in het bisdom en roept hij op tot solidariteit tussen parochies.

De ‘Beleidsbrief 2020 – Naar missionaire geloofsgemeenschappen’ verschijnt in de week, waarin het precies twee jaar geleden is dat Mgr. Smeets werd benoemd tot bisschop van Roermond. Na een periode van kennismaken en oriënteren wil de bisschop met deze brief een aantal nieuwe beleidskaders scheppen voor de samenwerking tussen parochies en de vitalisering van de geloofsgemeenschappen in Limburg. Hierover is afgelopen maanden ook uitgebreid met de dekens van de dertien dekenaten in het bisdom gesproken.

Federatievorming
De Beleidsbrief 2020 sluit aan bij de Blauwdruk 2020 die tien jaar geleden door toenmalig bisschop Frans Wiertz werd uitgegeven. Daarin werden de contouren voor de samenwerking tussen parochies al aangegeven. Mgr. Smeets schrijft dat nu een inhaalslag nodig is om dat traject af te ronden. Naar aanleiding van de Blauwdruk zijn er de afgelopen jaren allerlei varianten van samenwerkingsverbanden en parochieclusters ontstaan. De bisschop wil dat deze eind 2021 geformaliseerd zijn in officiële federaties, met één kerkbestuur, één pastoraal team en één financiële exploitatie. Een volgende stap kan een officiële fusie zijn, waarbij er één nieuwe parochie voor het hele gebied van de federatie ontstaat. Dit betekent dat het bisdom Roermond teruggaat van de ongeveer 300 huidige parochieverbanden naar zo’n 50 parochiefederaties/fusieparochies. Volgens Mgr. Smeets is schaalvergroting van de bestuurlijke structuur op dit moment de beste garantie om ervoor te zorgen dat de beschikbare pastorale krachten en vrijwilligers daar kunnen worden ingezet, waar ze het meest tot hun recht komen en er ruimte komt voor nieuwe pastorale initiatieven.

Vitalisering
In zijn Beleidsbrief gaat Mgr. Smeets ook in op enkele belangrijke speerpunten voor het pastorale beleid van parochiefederaties, waarbij gebed en catechese van belang zijn, maar ook het gemeenschapskarakter van de Kerk. “Daar waar de formele structuren groter worden, is het goed om binnen de federaties/fusieparochies kleine groepen te creëren, waardoor een gemeenschap van gemeenschappen ontstaat,” aldus de bisschop. “Ik hoop dat dergelijke gemeenschappen zich binnen het grotere geheel van federaties/fusieparochies kunnen ontwikkelen tot oases, waar mensen tot rust kunnen komen en hun geloof ten volle kunnen ervaren.” Ook wijst de bisschop erop dat het de taak van alle mensen in de Kerk is om het geloof uit te dragen via diaconie of een persoonlijk geloofsgetuigenis.

Benoemingenbeleid
Enkele maanden na zijn aantreden heeft Mgr. Smeets al aangegeven dat pastorale benoemingen in parochies voortaan plaatsvinden voor de duur van zes jaar, met een mogelijkheid tot verlenging. Die lijn is afgelopen jaar ingezet om meer doorstroming en een zekere mate van verjonging in parochies te kunnen doorvoeren. In zijn Beleidsbrief 2020 geeft de bisschop aan dat dit wordt voortgezet. Ook vraagt hij priesters en diakens om, zoals in de Kerk gebruikelijk is, bij het bereiken van hun 75e levensjaar hun ontslag aan te bieden. Voor de benoeming van kerkbestuursleden wordt voortaan de officiële zittingstermijn van vier jaar gehanteerd, met eenmalig de mogelijkheid tot verlenging.

Solidariteit
De bisschop spreekt in de brief zijn grote waardering uit voor het vele werk dat in parochies wordt verzet. Hij doet tegelijkertijd een beroep op de onderlinge solidariteit tussen parochies binnen de federaties-in-wording om elkaar waar mogelijk ook op financieel vlak te ondersteunen en te helpen bij het werven van nieuwe inkomsten. Mgr. Smeets besluit zijn Beleidsbrief 2020 met de opmerking dat het nieuwe beleid bedoeld is om parochies over een drempel heen te helpen naar een nieuwe toekomst van missionaire geloofsgemeenschappen in Limburg. “Het oude en vertrouwde was niet slecht, maar soms moeten we ook nieuwe wegen durven inslaan om ons doel te bereiken. En dat is: via liturgie, catechese/verkondiging, diaconie en gemeenschapsopbouw zoveel mogelijk mensen in contact brengen met Christus,” aldus Mgr. Smeets.

Download Beleidsbrief 2020 - Naar missionaire geloofsgesmeenschappen