Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Eerste documenten nieuwe bisschoppensynode gepresenteerd

Het Vaticaan heeft deze week twee belangrijke documenten gepubliceerd voor de Algemene Bisschoppensynode die over twee jaar in Rome wordt gehouden, maar waarvoor volgende maand al het voorbereidingstraject in elk bisdom gaat beginnen.

Tijdens het voortraject en de synode zelf moet gesproken worden over de vraag hoe de kerk ‘synodaler’ kan worden. Daarmee wordt bedoeld dat meer gremia binnen de kerk bij het besluitvormingsproces worden betrokken. Paus Franciscus wil op die manier individuen, groepen en verantwoordelijken sterker bij de kerkleiding betrekken en ervoor zorgen dat zij beter naar elkaar luisteren. Alleen zo kan de katholieke Kerk volgens hem de uitdagingen van de toekomst het hoofd bieden en haar getuigenis van de christelijke boodschap - dat het werk is van alle gedoopten - versterken.

De nu gepubliceerde documenten moedigen aan om naar elkaar te luisteren zonder vooroordelen, om zich moedig en vrijmoedig uit te spreken en om dialoog te gaan met de Kerk, de samenleving en andere christelijke kerken. Het eerste document dat deze week in Rome is gepubliceerd heeft als titel: Voor een synodale Kerk: gemeenschap, participatie en zending. Hierin wordt de context geschetst van de synode, tegen de achtergrond van de coronapandemie, de sociale ongelijkheid, misbruikschandalen in de Kerk en fenomenen als klimaatverandering en migratie. Er is ook een Vademecum gepresenteerd met een aantal tips voor bisdommen, kloosterordes en religieuze congregaties, spirituele gemeenschappen en verenigingen voor de organisatie van synodale bijeenkomsten. Er wordt ook een aantal mogelijke onderwerpen aangereikt.

Eerder al werd bekend gemaakt dat het voorbereidingsproces op de synode in drie fases zal verlopen: via de bisdommen, naar een synodale ontmoeting op vijf continenten en dan de vergadering van bisschoppen uit de hele wereld in Rome. Het internationale synodale proces start op 9 en 10 oktober in Rome en op 17 oktober in de bisdommen. Op 17 oktober is er ’s middags ook een speciale viering in de kathedraal in Roermond. (Kerknet/SRKK)

Meer informatie is te vinden op de speciale website synod.va