Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Zondag 15 augustus 2021 – Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming

1e lezing Apok. 11,19a;12,1.3‑6.10
2e lezing 1Kor.15,20‑26  
evangelie Lc.1,39‑56

 

Jezus zichtbaar maken

Kunt u ook, door middel van gemaakte foto’s nagenieten van een bijzondere gebeurtenis? Sterker nog: door vaker te kijken, zien wij dingen die wij ter plaatse over het hoofd hadden gezien. Bovendien houden fotoreportages een gebeuren uit het verleden levendig. Zij ondersteunen of corrigeren zelfs na jaren ons geheugen. De foto kan ons immers niet bedriegen. Zoals de werkelijkheid vastgelegd werd, zo blijft zij staan. Foto’s kunnen dan ook van kapitaal belang zijn om zelfs na jaren een gebeurtenis te kunnen reconstrueren. In feite hebben de kerkelijke feesten eenzelfde bedoeling. Ooit heeft de kerkgemeenschap een bepaald feest op een dag vastgelegd, opdat wij een gebeuren uit Jezus’ leven als op een foto elk jaar opnieuw zouden kunnen zien en beleven.

Wat vieren wij vandaag? Waarom werd de tenhemelopneming van Maria als een foto voor het nageslacht vastgelegd? Het is belangrijk telkens opnieuw jezelf die vraag te stellen. Durf het feest te benaderen als was het een vakantiebestemming waar jaren geleden van alles te beleven viel. Wat valt er op deze 15 augustus te beleven, waarop kunnen wij vandaag terugzien? Het antwoord is tweeledig. Deze feestdag zegt ons allereerst iets over Maria. Wij vieren vandaag dat Maria met ziel en lichaam ten hemel is opgenomen. Wat heeft deze hemelvaart te betekenen? Is het de moeite waard om er onze aandacht op te vestigen? Bij de aankondiging van de engel aan Maria werden de volgende woorden tot Maria gezegd: “Wees gegroet Maria, Gij zijt vol van genade.” Gij zijt vol van genade. In het Grieks staat daar in feite: Maria, God heeft u reeds heel bijzonder voorbereid op hetgeen ik u nu ga vertellen.

En kijken wij naar het evangelie van vandaag. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. En wat roept Elisabeth, vervuld van de heilige Geest uit? “Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van Uw schoot. Waaraan heb ik het te danken, dat de Moeder van mijn Heer naar mij toekomt?” Binnengaan in het leven van het evangelie betekent letterlijk en figuurlijk reizen naar den vreemde. Het woordje ‘Heer’ heeft namelijk in de Bijbel en dus ook in het leven van Elisabeth een voor ons bijna vreemde betekenis. Het woord ‘Heer’ wordt door de heilige Schrift namelijk voorbehouden aan God zelf. Er staat dus eigenlijk: “Waaraan heb ik het te danken dat de Moeder van mijn God naar mij toekomt.” Maria wordt hier dus in feite genoemd de Moeder van God zelf. Is het dan nog vreemd, dat de eerste christenen die met de woorden van het Evangelie beter vertrouwd waren tot de conclusie kwamen dat Maria dan ook als moeder van God zal delen in de glorie van haar Zoon?

Maar het kerkelijk uitstapje op deze 15e augustus wil ook ons uitdrukkelijk aanspreken. De ontmoeting van Maria met haar God en Heer begon met de volgende woorden: Mag Jezus een plaats hebben in jouw leven? Mag Hij door middel van jou de wereld binnentreden? Die vraag wordt ook aan ons gesteld. Mag Jezus door jou opnieuw zichtbaar worden? Durf jij op pad te gaan met God de Heer? Mag Jezus Christus een plaatsje hebben in jouw vakantiefotoboek? Mag jouw terugkijken in de tijd een terugkijken op jouw avontuur met God betekenen? Want God wil ons op den duur evenals Maria opnieuw meenemen naar de vakantiebestemming bij uitstek: het eeuwig leven, het zien van God zelf. Maria zei: “Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord.” Moge de feestdag van vandaag ons de geloofskracht geven om telkens opnieuw en met frisse moed terug te kijken. Kijken naar onze reis met God, die in ons Doopsel begonnen is.

Tekst: Bezinning op het Woord, inleidende teksten bij de dagelijkse liturgie

Illustratie: Wim Johannesma