Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Parochiebladartikelen oktober 2019

De berichten van de Parochiebladenservice (PBS) kunnen worden overgenomen in parochiebladen, kerkelijke websites en overige media. Wilt u de berichten maandelijks per ditigaal toegestuurd krijgen, stuur dan een bericht naar de Dienst Pers en Communicatie van het bisdom Roermond: stuur e-mail  

Download hier de WORD-versie van de berichten  
 


Bij de Wereldmissie- en Rozenkransmaand
Missioneren met Maria, Moeder van de evangelisatie

Geliefde broeders en zusters,
laten wij missioneren door ons te laten inspireren
door Maria, Moeder van de evangelisatie.

Zij ontving, bewogen door de Geest,
het Woord van leven
in de diepte van haar nederig geloof.

Moge de Maagd ons helpen om ‘ja’ te zeggen
op de noodzaak om de Blijde Boodschap van Jezus
te laten weerklinken in onze tijd.

Moge zij van de Verrezen Christus
voor ons een nieuw vuur verkrijgen
om aan allen het evangelie van het leven te brengen,
dat de dood overwint.

Moge zij voor ons ten beste spreken,
zodat wij de stoutmoedigheid verwerven
om nieuwe wegen te zoeken,
waarmee de gave van het heil iedereen bereikt.

(Gebed van Paus Franciscus)


Oktober buitengewone Wereldmissiemaand

Paus Franciscus heeft oktober van dit jaar uitgeroepen tot een buitengewone missiemaand. Dit is gebeurd in het kader van het honderdjarig bestaan van de apostolische brief ‘Maximum Illud’ van paus Benedictus XV, die op 30 november 1919 verscheen.

De brief van een eeuw geleden ging over de verkondiging van het geloof over de hele wereld. De toenmalige paus schreef de brief kort na het einde van de Eerste Wereldoorlog om duidelijk te maken dat de boodschap van het evangelie bedoeld is voor alle mensen op de hele wereld. Het was tevens een oproep aan alle gelovigen om zich bewust te worden van hun missionaire opdracht.

Honderd jaar na het verschijnen van de brief wil paus Franciscus met een buitengewone missiemaand nieuwe belangstelling wekken voor de missie aan alle mensen (missio ad gentes) en oproepen tot een nieuw missionair elan.

Het thema dat de paus voor deze buitengewone missiemaand heeft gekozen luidt: ‘Gedoopt en Gezonden: de missie van de Kerk van Christus in de wereld’. Bewustwording van de missionaire taak en het verantwoordelijkheidsgevoel om het evangelie met nieuw enthousiasme te verkondigen vormen de schakel tussen de brief Maximum Illud van paus Benedictus XV en de apostolische exhortatie Evangelii Gaudium (over de verkondiging van het evangelie in de wereld van vandaag), die paus Franciscus zelf publiceerde naar aanleiding van de bisschoppensynode van 2012 over de nieuwe evangelisatie.

Paus Franciscus heeft alle gelovigen opgeroepen om dit jaar tijdens de missiemaand oktober extra stil te staan bij hun eigen missionaire opdracht. Hij nodigt iedereen uit om zich hierop voor te bereiden door een persoonlijke ontmoeting met Christus in de eucharistie, via de verkondiging en het gebed, door getuigenissen, missionaire vorming en missionaire liefdadigheid.

Voor de buitengewone missiemaand is een speciaal logo ontworpen. Dit bestaat uit een missie­kruis, waarvan de kleuren verwijzen naar de vijf continenten. Rood staat voor Amerika, groen voor Afrika, wit voor Europa, geel voor Azië en blauw voor Oceanië. Het kruis als geheel staat symbool voor de verbondenheid tussen God en de mensen en het universele karakter van de boodschap van het evangelie.

Meer info op www.missio.nl


Diakenwijding Pawel Zelazny

Op zaterdag 26 oktober wordt er een nieuwe diaken voor ons bisdom gewijd. Het betreft de uit Polen afkomstige priesterstudent Pawel Zelazny. De wijding wordt verricht door bisschop Harrie Smeets en vindt plaats in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond. De viering begint om 10.30 uur. Iedereen is van harte welkom.

De 28-jarige wijdeling is lid van de gemeenschap van de Neocatechumenale Weg. Hij volgt zijn priesteropleiding op Rolduc en woont in het diocesaan missionair grootseminarie Redemptoris Mater in Cadier en Keer. Na zijn diakenwijding krijgt hij een pastorale benoeming in één van de parochieclusters in Limburg.


Jaarlijkse fakkeltocht Kapel In ‘t Zand

Op zaterdag 5 oktober wordt voor de 33e maal de jaarlijkse fakkelbidtocht van de kathedraal in Roermond naar het Mariabedevaartsoord Kapel In ’t Zand gehouden. De tocht begint om 18.30 uur met een pontificale eucharistieviering door hulpbisschop Everard de Jong in de kathedraal aan de Markt.

Na de H. Mis vertrekt de eigenlijke fakkeltocht. Honderden kinderen, jongeren en volwassenen trekken dan door de straten van de Roermondse binnenstad, op weg naar Maria, wier genadebeeld al eeuwen in de Kapel In ’t Zand wordt vereerd. Daar aangekomen is er om 21.00 uur een gebedsdienst en aansluitend tot 22.00 uur gelegenheid tot aanbidding van het Allerheiligste en het ontvangen van het sacrament van Boete en Verzoening. Ook is er een kraam waar koffie/thee of chocomel en een snack gekocht kunnen worden. Tussen 21.00 uur en 23.00 uur rijdt een pendelbus de deelnemers vanaf de Kapel In ’t Zand gratis terug naar de binnenstad.

Deelname aan de tocht is gratis en opgave vooraf is niet nodig. Wel wordt een bijdrage van 2 euro voor een fakkel (of lampion voor de kinderen) gevraagd.

Meer informatie: m.rademaker@bisdom-roermond.nl


De nieuwe mens: schepsel of eigen Schepper?
Kardinaal Eijk houdt lezing over ethiek bij Academie Rolduc

“Nu gaan we de mens maken, op Ons gelijkend.” Dit vers uit het boek Genesis heeft de positie van de mens in de wereld bepaald. Tot op heden hebben wetenschappers nooit de overtuiging van de gebrekkigheid en eindigheid van de mens als vergankelijk schepsel kunnen doen wankelen. Nu echter zijn zij op weg om de ‘nieuwe mens’ te scheppen, waarbij het menselijke erfgoed kan worden gemanipuleerd en kunstmatige hersenen kunnen worden vervaardigd. Nog even en het schepsel mens wordt tot zijn eigen schepper verheven. Welke kansen en gevaren schuilen in die technieken? Daarover spreekt kardinaal Eijk tijdens een bijeenkomst van Academie Rolduc op vrijdag 25 oktober.

Dr. Wim Eijk is behalve aartsbisschop van Utrecht ook theoloog en arts. Hij staat bekend om zijn kennis van medische ethiek en de bio-ethiek. Academie Rolduc is een lezingenreeks over onderwerpen op het snijvlak van religie en maatschappij.  De lezingen worden gehouden in Abdij Rolduc in Kerkrade en zijn voor iedereen toegankelijk. Deelname kost vijf euro per avond, ter plekke te voldoen. De lezing van kardinaal Eijk begint om 19.00 uur.

Aanmelden vooraf is gewenst en kan via: academie.rolduc@gmail.com


Lezing over geschiedenis van joden in Midden-Limburg

Op dinsdag 22 oktober verzorgt mr. Hein van der Bruggen een lezing over de geschiedenis van de joden in Midden-Limburg. Hij doet dat op uitnodiging van de Resonansgroep Katholieke Kerk en Jodendom in het bisdom Roermond.

Van der Bruggen was vele jaren advocaat en heeft diverse publicaties op zijn naam staan over de geschiedenis van Roermond. De lezing vindt plaats in de bisdomgebouwen, Swalmerstraat 100 in Roermond en begint om 14.30 uur. Voor aanmelden en meer informatie: m.rademaker@bisdom-roermond.nl.


Je moet het maar weten: De Rozenkrans

Elk jaar op 7 oktober viert de Rooms-Katholieke Kerk de gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. Daaromheen is de hele maand oktober uitgegroeid tot Rozenkransmaand. Vroeger werd de rozenkrans veel gezamenlijk in de gezinnen gebeden. Tegenwoordig wordt hij veel gebeden tijdens bedevaarten, in kleine groepen in de parochie of bij mensen thuis, of gewoon individueel. Veel katholieken dragen de rozenkrans altijd bij zich en worden er mee begraven.

Het bidden van de rozenkrans is ooit ontstaan in kloosters, waar elke week alle 150 psalmen werden gebeden en in sommige kloosters gebeurt dit nog altijd. Voor lekenbroeders of –zusters verving men de psalmen door het bidden van 150 maal het Onze Vader. In de Middeleeuwen werd dit steeds vaker het Weesgegroet. Geleidelijk aan verbond men dit gebed met de overweging van momenten uit het leven van Jezus. Dit zijn de zogeheten ‘geheimen’ van de Rozenkrans.

Vijf blijde geheimen hebben te maken met de geboorte van Jezus, vijf droevige geheimen gaan over het lijden en sterven van Jezus, vijf glorievolle staan stil bij de verrijzenis van Hem en de vijf geheimen van het Licht hebben te maken met het openbaar leven van Jezus. Deze twintig geheimen omvatten het hele leven van Jezus. Daarom wordt de rozenkrans ook wel een ‘samenvatting van heel het Evangelie’ genoemd.

De kracht van het rozenkransgebed ligt in de eenvoud en de herhaling. Door steeds weer het Onze Vader met de tien Weesgegroeten te bidden, ontstaat een cadans en een soort concentratie. Hierin kunnen de ‘geheimen’ uit het leven van Jezus overdacht en verdiept worden. Ook kunnen er aan de tientjes van de rozenkrans intenties verbonden worden, die op voorspraak van Maria aan God worden voorgelegd.