Archief

Geplaatst op: 22-06-2024

De archieven van het bisdom gaan terug tot het jaar 1559, het jaar waarin het zogenaamde eerste Bisdom Roermond tot stand kwam. De archiefbescheiden betreffende de periode 1559 – 1801 en 1840 – 1940, bevinden zich bij het Rijksarchief in Limburg te Maastricht en zijn openbaar voor derden.

De archieven vanaf 1940 bevinden zich nog bij het bisdom zelf en zijn niet openbaar. Het beheer hiervan geschiedt door de archivaris, die hierbij wordt ondersteund door enkele medewerkers en vrijwilligers.

Het Bisschoppelijk Archief adviseert tevens parochies en andere kerkelijke instellingen op het gebied van archiefbeheer.

Voor verder informatie kunt u contact opnemen met de archivaris van het bisdom:
drs. Mart Bohnen, tel. 0475-386775, e-mail


Beheer parochiearchieven

Op het archiefbeheer van parochies zijn wettelijke regels van toepassing. Om hieraan te kunnen voldoen, is in 2004 de Regeling archiefbeheer voor parochies in het bisdom Roermond uitgevaardigd. Eén van de belangrijkste punten van deze Archiefregeling is dat archiefdocumenten die voor permanente bewaring in aanmerking komen en niet langer nodig zijn voor de dagelijkse administratie, in bewaring dienen te worden gegeven aan een regionale archiefdienst in de nabije omgeving. Op deze wijze is inmiddels 75% van de archieven van parochies opgericht vóór 1940 veiliggesteld en 28% van de archieven van de naoorlogse parochies.

De regionale archiefdiensten die zich in Limburg ontfermen over de parochiearchieven zijn gevestigd in:

Download flyer met meer informatie over het beheer van de parochiearchieven 


Archieven eerste bisdom Roermond (1559-1801)

In samenwerking met het Regionaal Historisch Centrum Limburg zijn de archieven van het eerste bisdom Roermond (1559 - 1801) geïnventariseerd. Het betreft het archief van het kappittel van dat eerste bisdom, het archief van de kerkelijke rechtbank (officialaat) en het archief van de bisschoppen uit die periode. Deze laatste twee boeken zijn hieronder te downloaden. 
   
Inventaris archief bisschop
eerste bisdom Roermond
Inventaris archief
officialaat eerste bisdom Roermond
Inventaris kathedraal Kapittel
eerste bisdom Roermond
     

 

Kerkvisitaties

Eveneens zijn de circa 1700 verslagen van de kerkvisitaties uit de 17e en 18e eeuw getranscribeerd en vertaald. Kerkvisitaties zijn officiële inspecties van de 150 parochies van het eerste bisdom Roermond (1559-1801) die door of namens de bisschop zijn uitgevoerd. Dit bisdom omvatte grote delen van de huidige provincie Limburg, maar ook parochies in de regio Nijmegen, Oost-Brabant en de Duitse Nederrijn. 

Op een speciale website is meer informatie over de kerkvisitaties en over het betreffende project te vinden. Ook zijn hier de originele Latijnse teksten, hun transcripties en vertalingen – deels in het Nederlands en deels in het Duits – te raadplegen.