Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Donderdag 21 mei 2020 - Hemelvaart van de Heer

1e lezing Hand.1,1-11
2e lezing Ef.1,17-23
Evangelie Mt.28,16-20

 

Maar wij hebben Jezus!

We kijken naar ‘binnen’. We richten ons tot Hem die achter deze wereld staat. Degene die onze wereld geschapen heeft. We staan in een concrete alledaagse wereld, maar geloven dat zij steeds weer scheppend uit Gods hand voortkomt. Zij behoort God toe. En zo kijken we ook naar onze geschiedenis. Wij behoren tot de natuur, zeker. Daarvan worden we ons trouwens steeds meer pijnlijk bewust. We lopen grote risico’s als wij de wetten van de natuur negeren, haar exploiteren alsof het om een onuitputtelijk reservoir gaat.

We horen tot de natuur, maar zijn ook de bekroning van die natuur, die schepping is. Wij zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, vrije mensen die de natuur in die zin kunnen overstijgen en aan deze werkelijkheid haar diepe zin kunnen geven. Wij kunnen vrije keuzes maken, onze geschiedenis schrijven. Zeker, we zijn daarin afhankelijk van allerlei dingen, maar we zijn er niet door gedetermineerd.

Dat is de vrijheid van de biddende mens in wat voor een omstandigheden wij ons ook bevinden. Als biddende mens weten wij dat wij met God verbonden zijn. Wij zijn nooit alleen en wij zijn geroepen om steeds meer tot vrije mensen te worden, om door zijn barmhartige liefde steeds meer tot onszelf te komen. Dat wekt leven en dat mogen wij aan elkaar schenken.

De biddende mens ziet net zoals de leerlingen in Jezus de Levende. Hij ziet zijn leven vanuit Hem zoals de Paaskaars het uitdrukt: Hij die de Alfa en de Omega is, de oorsprong en de voltooiing van het leven en door mij, door ieder van ons zijn geschiedenis wil schrijven. Jezus is weliswaar ten hemel opgenomen, maar wij weten dat Hij wederkomt om te voltooien. “Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert…”

Maar in die ‘tussentijd’ zijn wij niet alleen gelaten. De leerlingen wachtten op de komst van de heilige Geest, zoals wij dat met Pinksteren gaan vieren. Maar Pinksteren is een existentieel gebeuren, zoals de tweede lezing het zo mooi zegt: “Moge Hij uw innerlijk oog verlichten (door de heilige Geest) om te zien, hoe groot de hoop is waartoe God ons roept, hoe rijk de heerlijkheid van zijn erfdeel te midden van de heiligen en hoe overgroot zijn macht is in ons die geloven. Dezelfde sterkte en kracht die Hij betoond heeft in Christus, toen Hij Hem opwekte uit de dood en zette aan zijn rechterhand in de hemel.”

Met die kracht hebben wij voeling als biddende gelovige mensen in de diepte van ons hart. “Hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon”, zoals we in elke Eucharistie na het Onze Vader bidden. Of, zoals het in de nieuwe vertaling luidt: “Terwijl we hoopvol uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop: de komst van onze Verlosser, Jezus Christus”. Zie de dynamiek van de heilige Mis en daardoor van het leven! Maar daarvoor moet je kijken met de ogen van het geloof. Zonder te kijken naar Jezus is dat niet mogelijk. Maar met Hem is Hij onze kracht en onze vreugde. Daar mag het niet bij blijven. Je hebt christenen die alleen maar naar de hemel kijken. Paulus zei al: “..wie niet werkt zal ook niet eten.”

Ons werk is het om dit geheim aan de wereld te verkondigen: “Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping.” Ja, met blijheid getuigen van die wonderlijke diepte van het leven in God, die elke mens insluit.

Wij zijn dus geen afwachtende Kerk, laat staan een wachtende Kerk, een Kerk in de wachtkamer met een blik op de hemel: wij zijn al binnen! Nee, allen moeten dit horen, weten, kennen op de diepte van de Geest. Wij zijn als gedoopten uitgenodigd ons christen zijn zo te leven dat anderen het kunnen ontdekken: “Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde.” Wat dan niet mogelijk lijkt, wordt mogelijk in Hem. Het is zeker niet altijd gemakkelijk. We staan als kleine groep in een wereld die er geen boodschap aan lijkt te hebben. Maar we hebben Jezus. Met Hem is het mogelijk. Hij doet ons zien en Hij wil dat ook anderen gaan zien. Hij doet ons opstaan uit onze lamlendigheid, opdat wij de vreugde mogen kennen van het opgaan met Jezus naar de Vader. Dát is Hemelvaart, dan zit er vaart in en daarvan mogen wij vrijmoedig getuigen.

Tekst: Bezinning op het Woord, inleidende teksten bij de de dagelijkse liturgie

IIllustratie: Tafereel vande Hemelvaart op het Passieretabel van Roermond. Sinds kort hangt een nieuwe kopie van dit middeleeuwse schilderij in de Munsterkerk.