Meldpunt misbruik

Alt Text

R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag

Op initiatief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en het bestuur van de Konferentie Nederlandse Religieuzen is op 1 mei 2015 een nieuw R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag ingesteld. Dit meldpunt is bedoeld om schendingen van de Gedragscode Pastoraat binnen de Kerk aanhangig te kunnen maken. 

Naar Landelijk R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag

 

Gedragscode Pastoraat

Het gedrag van degenen die pastoraal werkzaam zijn, kan mensen inspireren en motiveren. Wanneer dat gedrag echter grenzen overschrijdt, kan het ook aanstoot geven en het geloof van mensen ondermijnen. Het bevorderen en handhaven van de sociale veiligheid in de R.-K. kerk is van groot belang.

Iedereen die als beroepskracht of vrijwilliger in de katholieke kerk werkt, wordt opgeroepen zich te richten naar de Gedragscode Pastoraat. Sinds 13 april 2018 is ee nieuwe Gedragscode Pastoraat voor de hele Nederlandse kerkrprovincie van kracht. Hierin wordt beschreven wat onder grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan. Ook worden concrete normen en een helder beeld gegeven van gepast en ongepast gedrag.

In het bisdom Roermond is de gedragscode en de daarbij behorende documenten uitgegeven in een speciale editie van het blad Analecta. 

Download de Gedragscode Pastoraat (verise 2018)

 

In 2014 heeft het bisdom Roermond een extra editie van Analecta uitgegeven waarin de toen geldende gedragscode plus andere regelingen en afspraken omtrent grensoverschrijdend gedrag zijn gepubliceerd.

 

Download Analecta met regelingen grensoverschrijdend gedag (versie 2014)

 

Vertrouwenspersoon

Om grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken, heeft het bisdom Roermond een vertrouwenspersoon aangesteld.

 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Sinds 1 januari 2014 vraagt de R.-K. Kerk in Nederland van priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers, religieuzen en bepaalde vrijwilligers en functionarissen bij een nieuwe aanstelling een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 

De vraag naar een VOG is onderdeel van het preventiebeleid van de Nederlandse bisdommen, ordes en congregaties om Grensoverschrijdend Gedrag te voorkomen. De R.-K. Kerk streeft een zorgvuldige omgang na met (jonge) mensen, die aan de zorg van kerkelijke medewerkers zijn toevertrouwd. Ook wordt gevraagd om zorgvuldigheid waar het gaat om het beheer van persoonsgegevens en financiën.

De VOG moet worden aangevraagd voor:

  • priesters, diakens, en pastoraal werk(st)ers
  • priesters, diakens, en pastoraal werk(st)ers in opleiding
  • novicen (aspirant-leden van religieuze instituten)
  • vrijwilligers en functionarissen die werken met minderjarigen
  • vrijwilligers en functionarissen die werken met persoonsgegevens
  • vrijwilligers en functionarissen die werken met financiën

 

Campagne 'Maak er een punt van' 

Om aandacht te brengen, lanceerde de Rijksoverheid op 18 mei 2015 de campagne: ‘Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maak er een punt van.’ De Rooms-katholieke Kerk is een van de partners binnen deze campagne, want het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag is van groot belang. In de campagne stonden vier actiepunten centraal, die nog steeds actueel zijn:

 

1. Zorg dat vrijwilligers een VOG hebben

Binnen de Rooms Katholieke Kerk is de VOG verplicht voor onder meer vrijwilligers  die werken met jongeren en met mensen met een verstandelijke beperking.

 

2. Hanteer heldere omgangsregels

Binnen de Rooms Katholieke Kerk geldt de Gedragscode Pastoraat voor degenen die werkzaam zijn in de pastorale zorg. Ook van anderen wordt verwacht dat zij zich in hun gedrag richten naar de waarden en normen van deze gedragscode

 

3. Stel een vertrouwenscontactpersoon aan

In elk bisdom is een vertrouwenspersoon aangesteld voor zaken rond seksueel grensoverschrijdend gedrag.

 

4. Wees zorgvuldig bij het aannemen van vrijwilligers

Een zorgvuldig aannamebeleid van vrijwilligers helpt problemen voorkomen.

 

Een veilige kerk

Voor parochies is een toolkit ontwikkeld om seksueel grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken: website eenveiligekerk