Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Parochiebladenservice september en oktober 2020

De berichten van de Parochiebladenservice (PBS) kunnen worden overgenomen in parochiebladen, kerkelijke websites en overige media. Wilt u de berichten maandelijks per ditigaal toegestuurd krijgen, stuur dan een bericht naar de Dienst Pers en Communicatie van het bisdom Roermond: stuur e-mail

Download hier de WORD-versie van de berichten


 

Danken

Op een dag
vroegen de leerlingen
aan rabbi Simeon:
“Waarom viel het manna
niet in één keer uit de hemel
in plaats van elke dag opnieuw?”

De rabbi vertelde:
“Een koning had een zoon
en gaf hem eenmaal per jaar
al wat hij nodig had om te leven.
Die zoon kwam zijn  vader
slechts één keer per jaar danken.”

Toen besloot de vader:
‘Ik zal mijn zoon elke dag
te eten geven.’
En de zoon
dankte zijn vader elke dag.”

Naar een joods verhaal
Uit: Een parel voor Elke dag, Averbode, 2012


 

Parochies: van samenwerking naar federatie of fusie

Samenwerking tussen parochies is niets nieuws. Dat gebeurt in ons bisdom al vele jaren. Heel veel parochies delen al lang een pastoor of een kapelaan. In veel plaatsen is er ook al één gezamenlijk kerkbestuur voor meer parochies. Dat is een goede zaak, want vanuit het verleden hebben we in Limburg heel veel kleine parochies, die in deze tijd maar moeilijk het hoofd boven water kunnen houden. Daarom is het goed dat de krachten gebundeld worden.

Het bisdom heeft aangegeven dat samenwerking niet meer vrijblijvend kan. Het is de bedoeling dat alle parochies binnen afzienbare tijd deel uitmaken van een federatie. Dat is een vorm van samenwerken die verder gaat dan de parochieclusters die er nu bestaan. Bij een federatie is er sprake van één pastoor met één pastoraal team, één kerkbestuur en één gezamenlijke financiële exploitatie. Na verloop van tijd kunnen de parochies in een federatie fuseren tot één krachtige nieuwe parochie.

Op een aantal plaatsen in Limburg zijn er al van deze fusieparochies en de ervaringen zijn uitstekend. Ook in onze parochies gaan we hier serieus werk van maken. Er wordt al langer samengewerkt tussen ……….[ namen invullen ] ……….. en ………….. Die samenwerking wordt geïntensiveerd en vanaf ……….[datum invullen] ……… vormen we samen een parochiefederatie. …..[eventueel aanvullen met wat er verandert en wat er gelijk blijft]…………….


 

Kerkbalans: steun uw parochie ook nu financieel

Corona heeft tal van sectoren in de samenleving getroffen. Heel wat bedrijven hebben het moeilijk, omdat ze inkomsten zijn misgelopen. Je zou er misschien niet meteen aan denken, maar dat geldt ook voor de parochie. Doordat er heel lang geen vieringen met publiek konden plaatsvinden, zijn de inkomsten ook teruggelopen. Terwijl de kosten voor de parochie wel gewoon doorliepen. Ook het pastorale werk ging gewoon door.

Laat de parochie daarom niet in de steek: steun uw eigen plaatselijk kerk en geef dit jaar iets extra’s aan Kerkbalans. Zonder uw bijdrage kan de parochie haar werk niet blijven doen. De parochie is door de Belastingdienst als ANBI erkend. Dat betekent dat giften fiscaal aftrekbaar zijn. Steun ons en maak uw bijdrage over op rekeningnummer:

IBAN: …………………[hier eigen nummer van de parochie invullen]……………………………….


 

Vier de Scheppingsperiode met ons mee

Dit jaar is het vijf aar geleden dat paus Franciscus zijn belangrijke document over de bescherming van het milieu en de schepping schreef: Laudato Si’. Hierin schrijft de paus dat de aarde ons gemeenschappelijk huis is, dat we maar één aarde hebben en dat we daar zuinig op moeten zijn. Dat geldt voor iedereen, of je nu gelovig bent of niet.

Dit voorjaar is een speciaal Laudato Si’-jaar uitgeroepen. Dat krijgt extra aandacht tussen 1 september en 4 oktober. Dit zijn geen toevallig gekozen datums: 1 september is door de paus ingesteld als Wereldgebedsdag voor de Schepping. En op 4 oktober vieren we het feest van Sint Franciscus, de heilige die zich zo verbonden voelde met de schepping en met de armen en naar wie de paus zichzelf vernoemd heeft.

Kerken in Nederland en Vlaanderen hebben samen het idee op gevat om in deze ‘Scheppingsperiode’ een Laudato Si’-boom te planten. Daarnaast zijn er nog tal van andere initiatieven om van plaatselijke kerken echte eco-kerken te maken.

Onze parochie doet ook mee. ……..[beschrijving van initiatieven in de parochie]………………..

(Voor de redactie: meer informatie is te vinden op www.laudato-si.nl)


1350 Jaar geleden werd Lambertus bisschop van Maastricht

Naar men zegt was hij een echte Sjeng: geboren in het jaar 638 in Maastricht. Op z’n 32e werd hij benoemd tot bisschop van zijn geboortestad. Dit jaar is dat precies 1350 jaar geleden. De latere Sint Lambertus kon toen nog niet weten dat hij de laatste echte bisschop van Maastricht zou zijn.

Eigenlijk was hij twee keer bisschop van zijn geboortestad. Toen politieke tegenstanders van zijn familie aan de macht kwamen, werd Lambertus afgezet en in 674 naar de abdij van Stavelot in de Ardennen verbannen. Zeven jaar later (in 681) mocht hij terug komen en pakte hij zijn ambt weer op. Hij bleef bisschop van Maastricht, totdat hij in de nacht van 16 op 17 september 705 in Luik werd vermoord.

Hij werd eerst ‘thuis’ in Maastricht begraven en later werden zijn resten overgebracht naar Luik. Zijn opvolger – Sint Hubertus (die van de schutterijen) – liet de bisschopszetel van Maastricht naar Luik verplaatsen, waar nu nog altijd een bisschop zetelt als verre opvolger van Lambertus. Boven het nieuwe graf van Lambertus liet hij de Lambertuskathedraal bouwen. Deze werd in 1794 bij de Franse Revolutie verwoest. De resten zijn nog altijd te zien op de Place Saint-Lambert in Luik.

In zijn geboortestad Maastricht zijn ze Lambertus niet vergeten. Hij werd al direct na zij dood als martelaar vereerd. In de wijk Sint-Pieter is een kapel ter ere van hem gebouwd. Later kwam er ook een Lambertuskerk in het centrum. Er is een Lambertusbroederschap en tijdens processies en de Heiligdomsvaart trekt het borstbeeld met zijn relieken mee in de stoet. Op 17 september is zijn feestdag.


 

Pastorale opleiding volgen in Limburg

Ben je geïnteresseerd in je geloof en zou je daar wel meer van willen weten? Gewoon, voor je eigen vorming of om als vrijwilliger of misschien wel als pastoraal werker in een parochie, zorgcentrum of als catecheet op een school aan de slag te gaan? In september start er een nieuw studiejaar aan het Theologisch Instituut Rolduc.

Naast de bekende opleiding tot priester of diaken kent Rolduc ook diverse mogelijkheden voor leken om zich verder in theologie en pastoraat te verdiepen. Het Theologisch Instituut is een weekendopleiding op HBO-niveau, die een volwaardige studie en diverse losse cursussen aanbiedt. Interesse? Meld je aan en ga eens praten over de mogelijkheden.

Neem contact op met rector Lambert Hendriks via (045)  5466810 of rector@rolduc.nl. Of kijk op www.rolduc.nl


 

10 oktober: Sterre der Zee

Precies 15 jaar geleden kreeg de kerk in Limburg er een nieuw feest bij: de gedachtenis van Onze-Lieve-Vrouw Sterre der Zee. De devotie voor het beroemde beeld in Maastricht bestaat al honderden jaren, maar had op de kalender geen eigen feestdag. Toen er in 2005 in Nederland een nieuwe Mariamissaal verscheen, mocht ieder bisdom een regionale Mariadevotie aandragen voor een eigen feestdag. Het bisdom Roermond koos voor Onze-Lieve-Vrouw Sterre der Zee, of zoals ze in Maastricht zeggen; ‘Slevrouw’.

De datum van 10 oktober als feestdag is niet toevallig gekozen. Het is de dag waarop het beeld van de Sterre-der-Zee in 1837 werd overgebracht naar de Onze-Lieve-Vrouwekerk, nu basiliek. Sinds 1804 had het beeld in de Nicolaaskerk gestaan, een parochiekerk die naast de Onze-Lieve-Vrouwekerk stond en nu is afgebroken. Voor die tijd had ‘Slevrouw’ een tijdje rondgezworven langs verschillende kerken en kapellen in Maastricht, nadat ze in de 80-jarige oorlog van haar oorspronkelijke plek – de Minderbroederskerk (nu Rijksarchief) – was verdreven.


50 Jaar kerkleraressen

Dit jaar is het precies 50 jaar geleden dat de eerste vrouwen werden uitgeroepen tot Kerklerares. Het was paus Paulus VI die in 1970 deze titel verleende aan Catharina van Siena en aan Theresia van Ávila, die op 15 oktober haar feestdag heeft.

De titel Kerkleraar of Kerklerares is een eretitel die de paus kan verlenen aan schrijvers en schrijfsters die uitmunten door hun heiligheid in levenswijze, hun trouw aan de kerk en hun grote geleerdheid. De titel is ontstaan uit de verering van de vier westerse kerkvaders: Ambrosius, Hiëronymus, Augustinus en Gregorius de Grote. Zij kregen in 1295 van paus Bonifatius VIII als eersten de titel Kerkleraar.

Tot ver in de 20e eeuw werd de titel alleen aan mannen verleend. Paus Paulus VI maakte daar 50 jaar geleden een einde aan door ook vrouwen deze titel te verlenen. De pausen na hem namen dat over en benoemden ook Hildegad van Bingen en Theresia van Lisieux tot Kerklerares.


 

Missio Wereldmissiemaand 2020
Gelukkig de vredestichters: Stemmen van hoop in West-Afrika

Op 18 oktober is het Missiezondag. Onze aandacht gaat uit naar de regio West-Afrika, in het bijzonder naar Niger en Nigeria. Niger en Nigeria waren lange tijd, samen met buurlanden in de Sahelregio, een voorbeeld van vreedzaam samenleven van mensen van verschillende religies en etnische groepen. Ondanks grote problemen als armoede en honger was er sprake van een relatieve stabiliteit. Maar de laatste jaren is die vrede onder druk komen te staan. Islamitische terreurgroepen breiden zich over steeds meer landen uit.

Te midden van oplaaiende conflicten en problemen als honger, armoede en nu ook de coronapandemie klinken echter ook stemmen van hoop. Stemmen van zusters, priesters, bisschoppen, leken van de katholieke kerk die zich actief inzetten voor vrede tussen christenen en moslims en tussen etnische groepen. Want alleen samen kan men de problemen het hoofd bieden.

Deze stemmen van hoop wil Missio in de Wereldmissiemaand laten horen. Zoals zuster Maria Vitalis Timtere in Yola, Nigeria. Zij zorgt voor families die gevlucht zijn voor Boko Haram en al jaren in provisorische hutten wonen op het terrein van de kerk, dat bisschop Stephen Mamza meteen ter beschikking stelde. Zuster Maria: “Ik ging naar de gezinnen. Eerst spraken we over hygiëne en gezondheid. Daarna echter vertelden de mensen mij hun verhalen van de vlucht. Ik luisterde en bemoedigde hen om niet op te geven.” Niet opgeven is ook nu met de coronacrisis het motto.

MISSIO ondersteunt het pastorale werk in West-Afrika, ook nu in tijden van corona. Help mee!

Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 18 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag.

Meer informatie: www.missio.nl


 

Je moet het maar weten:
Haloween is de vooravond van Allerheiligen

Mensen mopperen wel eens over moderne tradities, die van elders komen overwaaien en geen relatie met onze eigen cultuur zouden hebben; laat staan dat er nog een christelijke boodschap in te herkennen is. Haloween is zo’n feest dat de laatste jaren aan een enorme opmars bezig is. Met name jongeren verkleden zich dan graag in enge uitmonsteringen en houden griezeltochten. Niks geen christelijke oorsprong, zou je denken. Toch is er een duidelijke relatie.

Haloween vindt plaats op 31 oktober. Dit is de vooravond (vigilie) van Allerheiligen. De naam Haloween is een verbastering van het Engelse All Halow’s Eve, letterlijk: de vooravond van Allerheiligen. Zeer waarschijnlijk heeft Haloween voorchristelijke wortels als feest bij het einde van de oogst en het begin van de winter. Het was ook een feest om de doden te herdenken en zo is de relatie tot Allerheiligen en Allerzielen snel verklaard. Een groot verschil is er ook: in de heidense tijd was het een feest om boze geesten weg te jagen. Het christendom herdenkt mensen die ‘hallowed’ zijn: geheiligd.


 

Diakenwijding

Op zaterdag 31 oktober vindt in de kathedraal in Roermond de diakenwijding plaats. Dit jaar zijn er veel kandidaten. Er worden zeker vier en mogelijk zes priesterstudenten tot transeunt diaken gewijd. Dat wil zeggen dat de diakenwijding voor hen een tussenstap is op weg naar de priesterwijding volgend voorjaar.

De kandidaten die in ieder geval op 31 oktober hun diakenwijding ontvangen, zijn Danny Horsch, Ranil C. Weerawarna, Nicholas Pethuru en Arockia Austin Joseph. De studenten Shaiju Selestin en John Ashirvadam worden ook dit najaar tot diaken gewijd, maar het is nog niet helemaal zeker of zij in Roermond of in hun eigen bisdom in India worden gewijd.

De wijding door bisschop Harrie Smeets begint die zaterdag om 10.30 uur in de Sint-Chritsoffelkathedraal in Roermond. In principe is de wijdingsplechtigheid voor iedereen vrij toegankelijk, met inachtneming van de coronamaatregelen op dat moment.