Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Kathedraal: Renovatiestichting

De STICHTING RENOVATIE KATHEDRAAL ROERMOND is een ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING (ANBI)

Correspondentieadres algemeen:
Paredisstraat 10, 6041 JW Roermond
www.kathedraal-roermond.nl

Correspondentieadres projectleider:
Weergraaf 23, 6085 BW Horn
stuur een e-mail

Correspondentieadres financiën:
Schuitenberg 5, 6041 JG Roermond
stuur een e-mail

Rekeningnummer:
IBAN NL40 RABO 0174 1833 99
ten name van
Stichting Renovatie Kathedraal te Roermond
bij betalingen uit het buitenland:
BIC: RABONL2U

Akte van oprichting:
19 september 2001

Inschrijving Kamer van Koophandel:
Nummer 12045808 (1e inschrijving 27.09.2001)
 

Doelstelling conform statuten (art. 2):
“ 1. Het doel van de Stichting is: financiële middelen ter beschikking te stellen voor de restauratie en herinrichting van de Kathedraal te Roermond, alsmede het voorbereiden en uitvoeren van de daarmee samenhangende renovatieplannen.
2.De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het voeren van acties en het houden van inzamelingen.”

ANBI

Per 7 december 2007 is de Stichting Renovatie Kathedraal Roermond door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en per 01 december 2012 als Culturele ANBI. Hierdoor zijn giften aftrekbaar voor de belastingen. Het fiscaal nummer van de stichting is 8112 11 563.
Nadere informatie inz. aftrekbaarheid van giften en andere belastingvoordelen verbonden aan het doen van giften aan een Culturele ANBI-instelling vindt u hier >>

Bestuur Stichting Renovatie Kathedraal Roermond

Voorzitter:
de Bisschop van Roermond
Mgr. H.M.G. Smeets, Paredisstraat 10, 6041 JW  Roermond

1e vice-voorzitter:
de plebaan-deken van Roermond
R.A. de Graaf Woutering,  Abdijhof 1, 6041 HG Roermond

2e vice-voorzitter / projectleider: 
J.J. Wijnands, Weergraaf 23, 6085 BW Horn

Secretaris: 
G.H. Smulders, Bronneberg 26, 6075 CW Herkenbosch

Penningmeester:
F.P.J. Slenders, Schuitenberg 5, 6041 JG Roermond

Overige leden: 
De algemeen econoom van het Bisdom Roermond
F.L.G. Hamers, Houtstraat 25, 6447 BX Merkelbeek

K.J.M. Waeijen, Hattem 126, 6041 SH Roermond


Beloningenbeleid Stichting Renovatie Kathedraal Roermond

Alle bestuursleden verrichten hun werkzaamheden zonder daarvoor enige vergoeding te ontvangen. Slechts bij speciale gelegenheden en bij hoge uitzondering kan het bestuur besluiten om een onkostenvergoeding toe te kennen. Het bestuur kan zich laten bijstaan door adviseurs en medewerkers. Ook deze zullen steeds hun diensten beschikbaar stellen, zonder daarvoor enige vergoeding te ontvangen.
 

BELEIDSPLAN

INLEIDING

Bij het van start gaan van de activiteiten rond de renovatie en revitalisering van de Kathedrale kerk van St. Christoffel te Roermond werd op 19 september 2001 de Stichting Renovatie Kathedraal Roermond opgericht. Op basis van de statuten der stichting en de visie van het bestuur der stichting, waarin vertegenwoordigd de staf van het Bisdom Roermond en het bestuur van de R.K. parochie St. Christoforus, is dit beleidsplan opgesteld.

DOELSTELLING

De Stichting Renovatie Kathedraal Roermond stelt zich conform statuten ten doel:
1. Het ter beschikking stellen van financiële middelen voor de restauratie en herinrichting van de Kathedrale kerk van St. Christoffel te Roermond, alsmede het voorbereiden en uitvoeren van de daarmee samenhangende renovatieplannen.
2. Het verwerven van geldmiddelen door het voeren van acties en het houden van inzamelingen ter realisatie van de onder sub. 1 omschreven deel-doelstelling.

MEDEWERKERS

Alle werkzaamheden ter realisatie van de doelstelling worden in eerste instantie verricht door het bestuur van de stichting dat daarvoor geen vergoeding ontvangt.
De tweede vice-voorzitter van het stichtingsbestuur is aangewezen als projectleider.
Het bestuur of individuele bestuursleden kunnen zich laten assisteren door adviseurs en werkgroepen welke eveneens zonder vergoeding hun werkzaamheden verrichten. Slechts bij uitzondering kan een reiskostenvergoeding uitgekeerd worden, zulks ter beoordeling van het bestuur.

RENOVATIEPLAN

Het renovatieplan omvat navolgende deelplannen:

 1. renovatie en herinrichting interieur kerkgebouw;
 2. realisatie van een entree-/ontvangstruimte voor bezoekers;
 3. vervanging van de na-oorlogse noodbeglazing door gebrandschilderde ramen;
 4. restauratie van de in de kerk aanwezige kunstvoorwerpen;
 5. vervanging van het grote orgel in de kerk;
 6. realisatie van een aula, een expositieruimte en een grafkelder voor de Roermondse bisschoppen.

Ad. 1

Dit werk omvat:

 • het vernieuwen van elektra en verlichting in de kerk;
 • het vernieuwen van de verwarmingsinstallatie;
 • het vernieuwen van de geluidsinstallatie;
 • het realiseren van een inbraakalarmering;
 • het realiseren van diefstalpreventieve voorzieningen;
 • het realiseren van noodverlichting en alle voorzieningen als voorge- schreven door de brandweer i.v.m. vluchtwegen e.d.;
 • het herinrichten van de liturgische ruimte, aangepast aan de richtlijnen van het Tweede Vaticaans Concilie en aan de bezoekersaantallen anno 2000;
 • het herplaatsen van de in de kerk aanwezige kunstvoorwerpen.

Ad. 2
Sedert meerdere jaren is de kerk dagelijks in de periode april tot en met oktober in de middag-uren opengesteld voor bezichtiging. Teneinde het kerkgebouw beter toegankelijk te maken voor bezoekers buiten de eredienst, toeristen beter te kunnen ontvangen en informeren wordt een separate ontvangstruimte met mindervaliden toegang node gemist. Daartoe is het streven een nieuwbouw te realiseren ter zuidzijde van de kerk.

Ad.3
Na de oorlog werd de kerk van een noodbeglazing voorzien, welke thans ernstige slijtage vertoont en in het geheel ongeschikt is voor klimaatbeheersing. Getracht wordt fondsen te werven tot realisatie van nieuwe gebrandschilderde ramen, te plaatsen in een museale opstelling met voorzetramen ter voorkoming van beschadiging en ter bevordering van de klimaatbeheersing in het gebouw.

Ad. 4
In de kerk bevinden zich talloze beelden, schilderijen en andere objecten van kunsthistorische waarde. Deze komen nagenoeg alle in aanmerking voor beperkte of zeer uitgebreide restauratie en conservering.

Ad. 5
Na de tweede wereldoorlog werd het ten gevolge van oorlogshandelingen verloren gegane orgel vervangen door een nieuw, electro-pneumatisch concertorgel. In die tijd zeer modern, maar in de loop der jaren bleek dit systeem uiterst onderhoudsgevoelig. Na ruim vijftig jaren is dit orgel in technisch opzicht toe aan een ingrijpende renovatie, welke echter geen garantie kan bieden voor een aanmerkelijk verlengde levensduur van het instrument. Derhalve wordt geadviseerd op termijn een nieuw orgel in de bestaande orgelkas te bouwen.

Ad. 6                                                                                                                         |
Omdat de kathedraal regelmatig voor concerten e.d. gebruikt wordt, wordt het gemis van een aula met sanitaire voorzieningen steeds vaker gevoeld.

Ook bij grote diocesane plechtigheden, die na de renovatie weer vaak in de kathedraal plaats vinden, zou een aula goede diensten bewijzen.

Talloze kunstvoorwerpen worden in Limburg in kluizen bewaard omdat er geen mogelijk-heden zijn tot optimaal beveiligde en verantwoorde expositie van kerkelijk vaatwerk, kerkelijk textiel, kleine beelden e.d. Een expositieruimte zou hier uitkomst kunnen bieden.

Ter plekke van deze nieuw te bouwen voorziening, bevinden zich ongebruikte kelders, welke ingericht zouden kunnen worden als grafkelder voor de overleden bisschoppen van Roermond.

WERKPLAN

Het bestuur heeft een projectgroep in het leven geroepen, waarvan de leden om niet hun diensten aanbieden. In deze groep is een breed scala aan deskundigheid verzameld ten aanzien van bouwkunde, architectuur, kunstgeschiedenis, orgelbouw, rechtskennis, organisatie, fondsenwerving, publiciteit e.d.

In eerste instantie adviseert dit college het bestuur.
Daarnaast heeft het bestuur zich verzekerd van de medewerking van de afdelingen bouwzaken en pers & publiciteit van het Bisdom Roermond. Personele medewerking is om niet; diensten worden tegen het gebruikelijk tarief afgenomen.
Nadat het bestuur zich uitvoerig geïnformeerd heeft, wordt aan een architectenbureau of adviesbureau opdracht gegeven tot advies, werkomschrijving en globale kostenberekening.

Hierna start de fondsenwerving, die zich richt op kerkelijke instellingen, subsidie verlenende overheden, fondsen, bedrijfsleven en particulieren.

Niet eerder dan nadat de financiering van een deelplan van het renovatie-plan nagenoeg geheel zeker gesteld is, worden architect en/of adviesbureau uitgenodigd een bestek te schrijven. Vervolgens worden drie bedrijven (bij voorkeur één lokaal, één provinciaal en één landelijk) uitgenodigd in te schrijven en wordt het werk aan de laagste inschrijver gegund.
Conform kerkelijk recht wordt steeds bisschoppelijk goedkeuring gevraagd, waar zulks noodzakelijk is.
De reeds verworven middelen worden door de stichting beheerd en risicoloos belegd.

De jaarrekening van de stichting wordt, met alle onderliggende stukken jaarlijks ter beoordeling en controle voorgelegd aan de financieel inspecteur van de afdeling economie en bouwzaken van het Bisdom Roermond.

UITVOERING BELEIDSPLAN

Het beleidsplan als hiervoor omschreven werd opgesteld in 2001. Inmiddels, zeventien jaren later, is een belangrijk deel uitgevoerd, maar zijn de plannen hier en daar door voortschrijdend inzicht ingrijpend aangepast.

Uitgaande van de 6 deelplannen als hiervoor genoemd, worden hier de uitvoering en/of bijstelling puntsgewijs behandeld.
Deelplan 1 werd het eerst ten uitvoer gebracht, conform eerder beschreven werkwijze en werd succesvol afgerond.
Waar nodig werden na voltooiing in de loop der jaren aanpassingen doorgevoerd: Zo bleek de nieuwe verwarmingsinstallatie in de praktijk gebruiksonvriendelijk, zodat de programmeringsinstallatie aangepast werd. Alle elektronische besturingssystemen bleken extreem gevoelig voor elektrische ontladingen bij onweer, zodat het beveiligingssysteem hiervoor uitgebreid werd. Ook werd een extra mindervaliden-toegang gerealiseerd in het kerkgebouw zelf, omdat bij liturgische diensten het bezoekerscentrum en dus ook de daar aanwezige invalidenvoorzieningen niet bereikbaar zijn.

Tegelijkertijd met de uitvoering van deelplan 1 werd een start gemaakt met de deelplannen 3 en 4. Deze konden namelijk per kunstobject c.q. per raam geadopteerd worden.

Gaande de daadwerkelijke realisatie van deelplan 1, werd deelplan 2 opgestart. Ook dit plan werd uitgevoerd, maar ook hier bleken in het gebruik aanpassingen nodig. Inmiddels wordt de ruimte zomer en winter dagelijks gebruikt om toeristen en andere belangstellende bezoekers te ontvangen. Op jaarbasis wordt het gebouw door ca. 80.000 mensen bezocht.
De deelplannen 5 en 6 hadden achtergestelde prioriteit. Voor het gebruik van het gebouw waren immers de deelplannen 1 en 2 van cruciaal belang. Bovendien kon de plaatsing van een nieuw orgel pas aan de orde zijn, nadat deelplan 1 gerealiseerd was.
Echter, al bij het uitvoeren van deelplan 2 werd gaandeweg duidelijk dat realisatie van een nieuw, aanpalend multifunctioneel gebouw waarin ondergebracht een aula, een bisschoppelijke grafkelder, een expositieruimte en sanitaire voorzieningen, een brug te ver zou worden.

De realisatie van een bisschoppelijk grafkelder verloor zijn noodzakelijkheid omdat de gemeente Roermond besloot om het “oude kerkhof nabij de Kapel in het Zand” met bisschoppelijke grafkelder niet te sluiten, maar op te knappen en weer open te stellen voor bijzettingen.

In de planfase werd duidelijk dat met name de beschikbare ruimte voor exposities dusdanig klein was, dat deze ruimte qua bezoekersaantallen weinig of geen toegevoegde waarde zou leveren aan de kathedraal, terwijl plaatsing van enkele vitrines in de kerkruimte gelegenheid zou kunnen bieden voor wisselexposities van kerkelijk vaatwerk, paramenten e.d.
Ook werd tijdens de ontwerpfase duidelijk dat de stichtingskosten voor dit bijgebouw onevenredig hoog zouden worden, temeer omdat inmiddels duidelijk geworden was dat alleen de aula en sanitaire voorzieningen gewenst waren.
Besloten werd daarom dit deelplan (in elk geval voorlopig) niet tot uitvoering te brengen.
Bij het opmaken van een “tussenbalans” na voltooiing van de deelplannen 1 en 2, bleek dat restauratie van aanwezige kunstschatten (deelplan 4) goede voortgang had ondervonden en nagenoeg afgerond was.
Het aanbrengen van gebrandschilderde ramen mocht echter een nieuw impuls ontvangen. Zo werd tegelijk met de fondsenwerving voor een nieuw orgel, de fondsenwerving voor nieuwe gebrandschilderde ramen voortvarend ter hand genomen. Deze laatste actie verliep buiten verwachting goed. Verwacht kan worden dat in de loop van 2014 de zuidwand van het Mariakoor, de zuidelijke zijbeuk, de westelijke sluiting van de zuidbeuk, de voormalige bisschoppenkapel en het noordelijk transept van nieuw gebrandschilderd glas voorzien zijn. Met de beglazing van de noordwand van het Sacramentskoor is dan met een eerste raam een begin gemaakt en daarnaast zijn bestaande ramen in de drie koren en de noordelijke zijbeuk van voorzetramen voorzien.

Terwijl de fondsenwerving voor het orgel gaande was werd duidelijk dat hier een bijstelling van plannen noodzakelijk was. Het inzamelen van het streefbedrag van tenminste 1 miljoen Euro was, tengevolge van de inmiddels ingetreden economische teruggang van onze economie niet meer realistisch. Maar ook berichten omtrent het recentere verleden van de katholieke kerk gaven aanleiding tot kritische kanttekeningen van benaderde sponsoren.
Hoewel een nieuw orgel voor de Roermondse kathedraal een diep gekoesterde wens was, is daarom besloten om in de huidige tijdsomstandigheden te kiezen voor restauratie van het oude electro-pneumatische orgel. Daarbij werd zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het bestaande pijpwerk en andere onderdelen die nog in goede staat waren. De windvoorziening werd volledig vernieuwd en de opbouw van het orgel werd zodanig gewijzigd dat geen pijpen meer in de torenverdieping geplaatst zijn. Hierdoor hebben alle klanken nu direct toegang tot de kerkruimte. Verder werd het electrisch-pneumatisch mechanisme vervangen voor een volledig mechanische tractie.

Nog steeds worden alle werkzaamheden ter realisatie van de doelstelling in eerste instantie verricht door het bestuur van de stichting, dat daarvoor geen vergoeding ontvangt. De projectgroep waarvan in het werkplan sprake is en die fantastisch werk geleverd heeft, is na afronding van de deelplannen 1 en 2 opgeheven. Thans is er nog een werkgroep actief die zich bezig houdt met de fondsenwerving voor met name het orgel. Uiteraard verrichten de leden hiervan hun werk eveneens Pro Deo.

FINANCIEEL OVERZICHT

PERIODE 2001 – 2020

INKOMSTEN
Giften € 0.508.657,96
Giftenactie ‘vrienden van de kathedraal’ € 0.118.642,28
Acties € 0.334.609,93
Kloosters en religieuze instellingen € 0.465.176,96
Bedrijfsleven, fondsen e.d. € 1.147.926,23
Bijdragen overheden en subsidies € 1.780.475.29
Legaten € 0.169.352,84
Rentebaten € 0.039.427,64
Leningen parochie en garantstellingen volgens notariële aktes   € 0.084.225,16
 

_______________
€ 4.648.494,29

UITGAVEN
Fase I (herinrichting en renovatie kerkgebouw) € 2.123.252,40
Fase II (realisatie entree-/ontvangstruimte) € 0.451.580,41
Ramen (nieuwe gebrandschilderde ramen en voorzetramen) € 0.861.257,03
Herstel kunstvoorwerpen € 0.106.934,90
Orgel (instrument, kas, elektra en orgelgalerij) € 0.926.111,21
Organisatie, belastingen, inrichten exposities, fondsenwerving   € 0.179.358,34


 
_________________
€ 4.648.494,29