Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Wat vieren we van 29 november t/m 5 december 2020?

Zondag 29 november: 1e Zondag van de Advent

Op de eerste zondag van de Advent worden we opgeroepen om waakzaam te zijn en te strijden voor meer eenheid en onderlinge liefde. Een goed voornemen als voorbereiding op Kerstmis. Lees verder >>>

 

Maandag 30 december: H. Andreas, apostel

De apostel Andreas was afkomstig uit het plaatsje Bethsaïda aan het Meer van Gennezareth in Galilea. Rond het jaar dertig sloot hij zich aan bij de leerlingen van Johannes de Doper. Vervolgens was hij de eerstgeroepen leerling van Jezus (Johannes 01,40). Hij was een broer van Simon Petrus. Volgens de overlevering zou hij na Pinksteren het evangelie van Jezus hebben verkondigd in Cappadocië, Pontus, Bithynië, Scythië (Zuid-Rusland), Griekenland en Thracië (= het huidige Bulgarije). Volgens de Russen zou hij naar Armenië en Midden-Rusland getrokken zijn om de Moskovieten voor Christus te winnen. Hij wordt dan ook vereerd als één van de patroonheiligen van het Russische Rijk. Hij zou tenslotte te Patras of Patara in Griekenland gekruisigd zijn. Tot op de dag van vandaag staat er een Andreaskerk en is Andreas de nationale patroon van Griekenland. Andreas zou niet aan het kruis genageld zijn, maar vastgebonden; bovendien was het kruis opgesteld in de vorm van een X. Zo'n kruis heet sindsdien dan ook een 'Andreaskruis'.

Lees verder >>>

 

Woensdag 2 december: Zalige Jan van Ruusbroec

De 14e-eeuwse monnik Jan van Ruusbroec staat bekend als mysticus. Hij werd geboren in het plaatsje Ruisbroek, zo’n tien kilometer ten zuiden van Brussel. Hij werd priester en was 25 jaar kapelaan van de Sint-Goedelekerk (= de huidige kathedraal). In die tijd schreef hij al mystieke teksten. Later trok hij zich met twee anderen terug op een landgoed om er als kluizenaar te leven. hieruit ontstond een kloostergemeenschap van kanunniken met de regel van Sint Augustinus. Ruusbroec ontving allerlei ingevingen, die hij in teksten verwerkte. Hij inspireerde onder anderen zijn tijdgenoot Geert Grote, die later de beweging van de ‘Moderne Devotie’ op gang bracht. Van Ruusbroec overleed in 1381 op de zeer hoge leeftijd van bijna 90 jaar. In 1908 werd hij zalig verklaard.

Lees verder >>>

 

Donderdag 3 december: H. Franciscus Xaverius

Franciscus Xaverius werd op 7 april 1506 geboren in Spanje. Tijdens z’n studie in Parijs ontmoette hij Ignatius van Loyola, met wie hij samen de jezuïetenorde stichtte. Franciscus werd priester en liet zich als missionaris uitzenden naar India. hij trok rond door grote delen van Azië, tot Japan aan toe en bekeerde grote groepen mensen. Zij grote doel was China bereiken. Dit lukte niet, want tijdens zijn reis daar naartoe werd hij op een eilandje voor de kust van China ziek en overleed hij in 1552. Zijn relieken rusten sinds 1554 in zijn ‘standplaats’ Goa (India). Hij wordt beschouwd als de grondlegger van de moderne missie en als patroonheilige van de missionarissen.

Lees verder >>>

 

Vrijdag 4 december: H. Barbara

Over het leven van de 3e-eeuwse heilige Barbara van Nicomedië zijn alleen legendes bekend. Zij was de dochter van een rijke ongelovige uit Nicomedië. Om haar tegen ongewenste invloeden te beschermen sloot hij haar op in een toren. Desondanks werd zij bekeerd tot het Christendom, men zegt zelfs door Origenes, de beroemde theoloog uit Alexandrië († 254). Haar vader ontdekte dit toen Barbara vroeg om een derde venster in haar toren aan te brengen ter ere van de Heilige Drie-Eenheid. Hij liet haar folteren om haar tot geloofsafval te dwingen. Toen dat niet lukte, onthoofdde hij zijn dochter. Meteen daarna werd hij gestraft: een bliksemschicht doodde hem. Barbara is patroonheilige van een zalige dood en in Limburg natuurlijk bekend als patrones van de mijnwerkers.

Lees verder >>>

 

Illustratie: Beeld van de H. Barbara in de gedachteniskapel voor de mijnwerkers in Landgraaf-Terwinselen