Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Parochiebladenservice november en december 2021

De berichten van de Parochiebladenservice (PBS) kunnen worden overgenomen in parochiebladen, kerkelijke websites en overige media. Wilt u de berichten maandelijks per e-mail toegestuurd krijgen, stuur dan een bericht naar de Dienst Pers en Communicatie van het bisdom Roermond: stuur e-mail

Download hier de WORD-versie van de berichten

 

Gebed voor onze parochiefederatie

Leven is een beetje pelgrim zijn,
telkens nieuwe einders zien
en wegen vinden
naar de plek waar het hart
een schuilplaats vindt.
Leven is op stap gaan met God,
stappen in zijn schaduw.
(Manu Verhulst)

Heer, ook wij zijn pelgrims
zoekend naar toekomst
in de tijd die ons gegeven wordt.
Ga met ons mee,
wees onze Bron van wijsheid,
onze weg naar elkaar
en maak ons samenzijn vruchtbaar,
vandaag en de komende tijd.
Amen.

Uit: De Trump, parochieblad van de parochie Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey (Echt)


 

Allerheiligen/Allerzielen

Één keer per jaar herdenkt de parochie alle mensen uit haar midden die gestorven zijn, met name de afgelopen periode. Natuurlijk zijn er zeswekendiensten en jaardiensten, maar het is goed om één keer per jaar gezamenlijk stil te staan bij al die mensen die ons voorgegaan zijn in een christelijk leven. Het afgelopen jaar en vele jaren geleden. Deze gedenkdag heet heel toepasselijk: Allerzielen. Mensen besteden dan extra aandacht aan de graven van hun dierbaren en zorgen voor mooie bloemen. Na een herdenkingsdienst in de kerk, zegent de priester of diaken de graven.

Allerzielen is onlosmakelijk verbonden met Allerheiligen. Dan herdenkt de kerk álle heiligen die in de loop der eeuwen geleefd hebben en letterlijk een voorbeeld voor ons zijn geworden. Het feest van Allerheiligen vieren we op 1 november. Allerzielen een dag later, op 2 november. Maar omdat die dagen in Nederland geen vrije dag zijn, wordt de Allerzielendienst in de meeste parochies op de zondag ervoor of erna gehouden.

…..[Eventueel toevoegen: In onze kerk wordt de Allerzielendienst gehouden op]……..


 

Academie Rolduc over Oosterse kerken

Op vrijdag 19 november staan bij Academie Rolduc de Oosters-orthodoxe kerken centraal in een lezing van Leo van Leijssen. Hij is medewerker van de Katholieke Vereniging voor Oecumene in Den Bosch. Tijdens zijn lezing gaat hij in op de plek van de oosterse kerken binnen het wereldchristendom. De Oosters-orthodoxe kerken zijn veelkleurig en spreken in veel opzichten tot de verbeelding. Toch weten veel mensen in West-Europa heel weinig van de oosterse kerken.  Van Leijssen gaat in op de geschiedenis en enkele belangrijke kenmerken van de Oosterse Kerken, met name op het terrein van de liturgie.

Academie Rolduc is een lezingenreeks over onderwerpen op het snijvlak van religie en maatschappij. De lezing van 19 november vindt plaats in Abdij Rolduc, Heyendallaan 82 in Kerkrade. Aanvang:19:00 uur. Het bijwonen van de lezingen van Academie Rolduc kost 5 euro per avond. Ter plekke te voldoen. Vooraf aanmelden is gewenst via academie@rolduc.nl   


 

Wereldjongerendag in de regio

Een keer in de twee, drie jaar vinden de Wereldjongerndagen plaats. Miljoenen katholieke jongeren van over de hele wereld komen dan naar één plek waar ze de paus en elkaar ontmoeten en samen hun geloof vieren. De eerstvolgende ‘grote’ Wereldjongerendagen zijn in 2023 in Lissabon. In alle andere jaren vindt er in ieder bisdom een regionale viering van de Wereldjongerendagen plaats. In het verleden was dit altijd op Palmzondag, maar paus Franciscus heeft dit verschoven naar de feestdag van Christus Koning. Dit jaar is dat op zondag 21 november. Volg de website van het bisdom om te weten wat er op die dag voor jongeren wordt georganiseerd: www.bisdom-roermond.nl


 

Kom naar jongerenweekend WJD@home op Ameland

Sta op en kom in beweging. Onder dat motto zijn jongeren die met leeftijdgenoten over het geloof willen praten van harte welkom tijdens het landelijke jongerenweekend WJD@home. Dit wordt van 14 tot en met 16 januari 2022 gehouden op het Waddeneiland Ameland. Het weekend staat open voor jongeren van 15 – 30 jaar. De WJD@Home is de perfecte opstap naar de Wereldjongerendagen in 2023 in Portugal, omdat je er nieuwe vrienden kunt maken en oude bekenden weer ziet. Er is een catechese van de bisschoppen, er zijn eucharistievieringen, een avond van barmhartigheid en het programma heeft allerlei inhoudelijke en creatieve workshops. Aanmelden kan tot 4 januari. Deelname aan het wekend kost € 85.

Meer info wjd.jongkatholiek.nl


 

Met Advent begin het Lucasjaar

Het jaar van de vrijwilliger, het jaar van het erfgoed, het jaar van de duurzaamheid. Veel jaren krijgen een internationaal thema mee. In de Kerk hebben we net een jaar van Sint-Jozef achter de rug en tot halverwege volgend jaar is er nog extra aandacht voor het gezin. In de liturgie van de Kerk kennen we ook een systeem van ‘themajaren’: we beginnen nu aan het Lucasjaar.

De eerste zondag van de Advent is in de liturgie de start van een nieuw kerkelijk jaar. Dan begint de jaarkring van grote kerkelijke feesten opnieuw: Kerstmis, Pasen, Pinksteren en alle periodes daartussen. In de vieringen op zondag begint dan ook een nieuwe reeks lezingen uit het Oude en Nieuwe Testament. Deze zijn verdeeld in drie jaren: A, B en C. Afgelopen jaar was het B-jaar en op eerste Advent begint het C-jaar. Dat betekent dat komend jaar op de zondagen vooral uit het Lucasevangelie wordt voorgelezen. Afgelopen jaar was dat het Marcusevangelie en eind 2022 begint weer het A-jaar en dan staat het evangelie van Matteüs centraal.


 

Zo komen we aan de adventskrans

Veel gebruiken en tradities in de kerk zijn eeuwenoud. Sommige hebben een heel diepgaande betekenis, andere zijn om meer praktische redenen ontstaan. De adventskrans is er zo een. De traditie om op een groene krans kaarsjes te zetten, is nog geen 200 jaar oud en eigenlijk een protestantse uitvinding.

In het begin van de 19e eeuw leefden in de omgeving van Hamburg veel gezinnen in armoede. De predikant Johann Hinrich Wichern trok zich het lot van deze kinderen aan. In een boerenschuur ving hij hen op, gaf ze te eten en zorgde dat ze onderwijs kregen. In de weken voor Kerstmis stelden ze hem kreeg steeds dezelfde vraag: wanneer is het Kerstmis? Om de tijd van de Advent voor de kinderen zichtbaar te maken bedacht hij in 1839 de adventskrans.

Met behulp van een wagenwiel met negentien rode en vier witte kaarsen maakte hij de eerste adventskalender. Iedere dag werd er één rode kaars aangestoken en op elke zondag één witte kaars. Zo wisten de kinderen iedere dag hoeveel nachten ze nog moesten slapen voordat het Kerstmis was. Pas in 1860 bedekte Wichern het wiel met dennentakken, omdat de naalden hem deden denken aan de doornenkroon op het hoofd van Jezus. Zo werd de adventskrans tevens verwijzing naar Pasen.

Uit het grote wiel is langzaam de adventskrans ontstaan die wij nu kennen: een groene krans met vier kaarsen en een rood lint als tekens van leven, liefde en hoop op licht. Elke zondag van de Advent wordt er één kaars meer aangestoken. Het wordt steeds lichter, totdat met Kerstmis het volle licht van de geboorte van Christus mag stralen.


 

5 December: TV-mis vanuit Waubach

Op zondag 5 december wordt de televisiemis van de KRO weer vanuit de Sint-Josephkerk in Landgraaf-Waubach uitgezonden. In de liturgie wordt dan de tweede zondag van de Advent gevierd. Maar gezien de datum, zal ook Sint-Nicolaas zeker niet onvermeld blijven. Voorafgaand aan de eucharistieviering wordt het Geloofsgesprek uitgezonden, waarin Leo Fijen op die zondag met een Limburgse gast spreekt over zijn of haar geloof. Ook in 2022 zullen de televisiemissen met enige regelmaat vanuit Waubach worden uitgezonden. De eucharistieviering is elke zondag om 10.00 uur te zien op NPO2. Het Geloofsgesprek begint om 9.45 uur op dezelfde zender.


 

Adventsactie 2021: 'Een gezonde start voor moeder en kind'

Tijdens de adventsperiode vragen we via de Adventsactie aandacht voor de hoop. Hoop op de komst van het Licht. Hoop op een betere wereld. Hoop dat iedereen kan delen in overvloed en dat op een dag alle mensen een waardig leven kunnen leiden. Hoop is nooit vanzelfsprekend. Daarom vertellen we verhalen van mensen die met hun toewijding en hun liefde een verschil maken.  

Dit jaar staan hoopvolle ontwikkelingen rond de zorg voor moeders en jonge kinderen centraal. In 2019 was de kindersterfte gedaald tot het laagste punt ooit. Bij moeders daalde het aantal sterfgevallen met meer dan een derde ten opzicht van 1990. Het helpt dus enorm deze belangrijke, kwetsbare groep te steunen met concrete hulp en dat geeft hoop! Adventsactie steunt dit jaar vier projecten in Zimbabwe, Gaza, El Salvador en Somalië die zich richten op goede, bereikbare zorg voor moeder en kind rondom de zwangerschap, de bevalling en de periode erna.

Wilt u een van deze projecten steunen? Uw bijdrage is enorm welkom. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie of kijk op  www.missiebureau.nl/adventsactie


 

Academie Rolduc: hoe Corona de tijden veranderde

De eerste weken van de coronapandemie was één van de meest gehoorde uitspraken: het is allemaal zo onwerkelijk, omdat het leven en onze manier van leven opeens zo anders was. Onderschatting ging over in verbazing en verbazing werd angst. Wij konden ons niet voorstellen dat wij wereldwijd eenzelfde ervaring van een ‘tijdbreuk’ zouden meemaken. Heeft corona de tijden daadwerkelijk veranderd of was het maar een kortstondige onderbreking en keert alles weer terug naar het ‘oude normaal’?

Hierover gaat de lezing van Academie Rolduc op donderdag 9 december. Dr. Detlef Rohling, docent filosofie aan het grootseminarie Rolduc gaat in op de vraag of en hoe corona de tijden veranderde. De lezing vindt plaats in de Annazaal aan de Via Regia 100 in Maastricht. Academie Rolduc is een lezingenreeks over onderwerpen op het snijvlak van religie en maatschappij. Het bijwonen van de lezing op 9 december kost 5 euro, ter plekke te voldoen. Vooraf aanmelden is gewenst via academie@rolduc.nl   


 

Je moet het maar weten
Wat is een synode?

Half oktober zijn in alle bisdommen over de hele wereld de voorbereidingen voor een nieuwe Algemene Bisschoppensynode begonnen. De échte synode is pas in 2023, maar paus Franciscus wil met een lange voorbereiding zoveel mogelijk mensen erbij betrekken.

De eerst vraag luidt natuurlijk: wat een synode? Dat is een kerkelijke vergadering, waarop belangrijke vraagstukken worden besproken. De katholieke kerk kent twee soorten synodes: een vergadering voor één bisdom, waarbij priesters en gelovigen met hun eigen bisschop in gesprek gaan en de Algemene Bisschoppensynode in Rome. Dat is een permanent instituut dat na het Tweede Vaticaans Concilie in 1965 werd opgericht als adviesorgaan voor de paus.

Meestal wordt er eens in de drie of vier jaar een vergadering van de Algemene Bisschoppensynode gehouden. Er komen dan honderden bisschoppen naar Rome. De laatste keer was dat in 2018.

Tijdens de volgende synode in oktober 2023 wil paus Franciscus praten over de vraag hoe de Kerk meer synodaal kan worden. Dat wil zeggen: hoe meer geledingen bij het beleid van de Kerk betrokken kunnen worden. Nieuw is dat er nu al in alle bisdommen voorgesprekken worden gehouden, waaraan gelovigen kunnen deelnemen. Het Vaticaan heeft vragenlijsten verspreid, die in parochies besproken kunnen worden. Daarvan wordt per bisdom een eindverslag gemaakt. Volgend jaar wordt er op nationaal niveau en per continent verder gesproken. In oktober 2023 vindt dan in Rome de echte bisschoppenvergadering plaats.


 

Lees het bisdomblad De Sleutel

De Sleutel is het kleurrijke magazine over geloof en leven in Limburg. Het bisdomblad verschijnt vier keer per jaar met interviews, achtergrondinformatie, fotoreportages en nog veel meer. Wie een abonnement neemt, krijgt naast het magazine ook elke vrijdag gratis de digitale nieuwsbrief van het bisdom in z’n mailbox. Een abonnement op De Sleutel kost € 29 per jaar. Zo blijf je op de hoogte van het kerkelijke nieuws uit Limburg én verdiep je je in de religieuze achtergronden. Vraag een gratis proefnummer aan of neem direct een abonnement via www.bisdom-roermond.nl/desleutel